Zakres odpowiedzialności za zaległości podatkowe oraz możliwość przeprowadzenia kontroli przez organy podatkowe określone są w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa.

Co do zasady kontrola podatkowa może być przeprowadzona u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

Rodzaje zobowiązań

Szczególny charakter działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek osobowych polega na tym, że to wspólnicy, a nie spółka rozliczają się indywidualnie w zakresie podatku dochodowego, proporcjonalnie do ich udziału w spółce. Nie ma przeszkód, aby organy podatkowe przeprowadziły kontrolę podatkową u byłych wspólników w zakresie podatku dochodowego. Kwestia przestaje być jednak oczywista w przypadku VAT rozliczanego przez spółkę. Z chwilą jej likwidacji wspólnik przestaje być podatnikiem tego podatku.