Były wspólnik zlikwidowanej spółki może jako osoba trzecia odpowiadać majątkiem za niezapłacony VAT.
Zakres odpowiedzialności za zaległości podatkowe oraz możliwość przeprowadzenia kontroli przez organy podatkowe określone są w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa.
Co do zasady kontrola podatkowa może być przeprowadzona u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych.

Rodzaje zobowiązań

Szczególny charakter działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek osobowych polega na tym, że to wspólnicy, a nie spółka rozliczają się indywidualnie w zakresie podatku dochodowego, proporcjonalnie do ich udziału w spółce. Nie ma przeszkód, aby organy podatkowe przeprowadziły kontrolę podatkową u byłych wspólników w zakresie podatku dochodowego. Kwestia przestaje być jednak oczywista w przypadku VAT rozliczanego przez spółkę. Z chwilą jej likwidacji wspólnik przestaje być podatnikiem tego podatku.Odpowiedzialność majątkowa

Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki. Na podstawie art. 115 Ordynacji organy podatkowe mogą dochodzić u byłego wspólnika odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki jako osoby trzeciej.
Zasada ta ma zastosowanie do odpowiedzialności byłego wspólnika za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy był on jeszcze wspólnikiem.
I tak byli wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej ponoszą odpowiedzialność w zakresie zwrotu podatku dokonanego na ich rzecz po rozwiązaniu spółki. Istotne jest jednak to, że za zobowiązania podatkowe powstałe na podstawie odrębnych przepisów po rozwiązaniu spółki odpowiadają osoby będące wspólnikami w momencie rozwiązania spółki.
Przypisanie odpowiedzialności byłym wspólnikom jako osobie trzeciej oznacza zatem, że organ podatkowy może ich obciążyć ewentualnymi zaległościami podatkowymi spółki w zakresie podatku od towarów i usług.
Organ może również zażądać od wspólników odpowiedniej dokumentacji podatkowej spółki, dlatego po likwidacji spółki byli wspólnicy powinni przechowywać dokumenty do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Podstawa prawna
Art. 52, art. 115, art. 281 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).