Do pierwszego czytania w Sejmie skierowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej. Zmiana w ustawie z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) dotyczy zwolnienia z tej opłaty czynności ustawowej w zakresie wydawania decyzji dla zakładów ubezpieczeń w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę.

Obecnie stawka opłaty określona w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej za dokonanie czynności urzędowej w zakresie wydania decyzji w tej sprawie podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Ze względu na ustawowy obowiązek wydawania decyzji w sprawie przyznania dotacji celowej zakładom ubezpieczeń na ich wniosek, na sfinansowanie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, projekt zakłada zwolnienie tej czynności z opłaty skarbowej.