Ustawodawca dopuścił możliwość udzielenia zamówienia publicznego podmiotom wstępującym łącznie, określając zarazem w art. 141 ustawy – Prawo zamówień publicznych reżim odpowiedzialności solidarnej uczestników konsorcjum względem inwestora za wykonanie umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Ta odpowiedzialność konsorcjantów jest rodzajem odpowiedzialności solidarnej dłużników i dotyczy wykonania prac będących przedmiotem zamówienia. Konsorcjanci odpowiadają solidarnie przed inwestorem za terminowe i zgodne z przedmiotem zamówienia wykonanie zawartej umowy. Bardzo istotna jest jednak odpowiedź na pytanie, czy w granicach wykonania umowy przez konsorcjantów mieści się również wykonanie umów, które każdy z konsorcjantów zawarł w imieniu własnym. Oczywiście, bowiem każdy z uczestników konsorcjum może korzystać z podwykonawców, którzy działają na podstawie umów zawartych z konsorcjum lub z poszczególnym konsorcjantem. Przy wykonywaniu umowy o roboty budowlane może dojść do sytuacji, w której konsorcjant nie wykona zobowiązania polegającego na zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy i na podstawie przepisu art. 6471 par. 5 k.c. powstanie odpowiedzialność inwestora względem tego podwykonawcy. Inwestor będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, które nie zostało uiszczone przez wykonawcę, uprawnionemu podmiotowi. Czy w takiej sytuacji inwestor może kierować roszczenia regresowe do wszystkich uczestników konsorcjum? Sąd Najwyższy wyrokiem w sprawie III CSK 119/08 stwierdził, że: jeżeli jeden z wykonawców (uczestników konsorcjum) umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego zawarł umowę z podwykonawcą, któremu nie zapłacił wynagrodzenia, to odpowiedzialność wykonawców w stosunku do inwestora spełniającego to świadczenia na rzecz podwykonawcy jest solidarna.

MACIEJ PRUSAK

adwokat, partner w kancelarii BSJP Taylor Wessing