KRZYSZTOF BRAMORSKI

radca prawny i wspólnik zarządzający w Kancelarii BSO - Prawo & Podatki we Wrocławiu

Rygor taki nie dotyczy niektórych przypadków, gdy faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał na zasadach odrębnych. Chodzi o dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego, a także świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych (poza sprzedażą żetonów, kart telefonicznych lub innych jednostek systemu przedpłacowego). Wymienić też należy usługi w zakresie rozprowadzania wody oraz usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usług sanitarnych i pokrewnych, a także usługi transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Oprócz tego są to usługi spedycyjne i przeładunkowe, usługi w portach morskich i handlowych, usługi budowlane lub budowlano-montażowe. Oprócz tego wspomniany rygor nie dotyczy świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej; a także usług komunikacji miejskiej. Należy również wymienić świadczenie na terytorium kraju usług, sprzedaż praw lub udzielanie licencji i sublicencji, przeniesienie lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddanie do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego albo innych pokrewnych praw. Jest to także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienie na rzecz członka spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lub ustanowienie na rzecz członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia własności lokalu w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych, przeniesienia na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej własności domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów o spółdzielniach mieszkaniowych. Chodzi wreszcie o czynności wykonywane na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali, osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, lub na rzecz właścicieli lokali, niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty.

(KT)