JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Podatnicy w styczniu 2004 r. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do garażu. W czerwcu 2007 r. prawo to zostało przez podatników sprzedane. Notariusz poinformował o konieczności zapłaty 10-proc. podatku dochodowego od tej sprzedaży, z kolei w urzędzie skarbowym ustnie powiadomiono podatników, że kwotę (stanowiącą różnicę między ceną zakupu i sprzedaży) uzyskaną z transakcji należy opodatkować według stawki 19-proc., ujmując ją w zeznaniu podatkowym za rok 2007. Czy uzyskany ze sprzedaży prawa do garażu dochód powinien być opodatkowany w rozliczeniu za rok 2007 na tzw. zasadach ogólnych?

ODPOWIEDŹ IZBY

Podatnicy sprzedali spółdzielcze własnościowe prawo do garażu przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłami przychodów są: odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera samodzielnej definicji pojęcia lokalu użytkowego czy spółdzielczego własnościowego prawa do takiego lokalu, ani też nie odsyła do określenia znaczenia tych pojęć w rozumieniu innych ustaw.

W znaczeniu potocznym lokal użytkowy to lokal przeznaczony na cele niemieszkalne. W tym znaczeniu garaż, jako przeznaczony na cele inne niż mieszkalne, jest lokalem użytkowym. Garaż bowiem, jako pomieszczenie o charakterze użytkowym, mogącym być również przedmiotem oddzielnego, samodzielnego obrotu nie służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Ustawa prawo spółdzielcze, która posługiwała się pojęciem lokalu użytkowego, jakkolwiek wyodrębniała garaż jako samodzielną kategorię lokalu, to przewidywała możliwość oddania garaży członkom spółdzielni mieszkaniowej na zasadzie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego jako ograniczonego prawa rzeczowego.

Zatem dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu zalicza się do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PIT.

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o PIT przychodem ze sprzedaży m.in. praw majątkowych, o jakich mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PIT jest ich wartość rynkowa wyrażona w cenie określonej w umowie pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Natomiast w myśl art. 28 ust. 2 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o PIT ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 proc. uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Na mocy przepisów ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588) zmienione zostały zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Nowe zasady opodatkowania mają jednak zastosowania do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych, nabytych po 1 stycznia 2007 r. - art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej.

Zatem przychód uzyskany przez podatników ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do garażu stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy o PIT, i podlega opodatkowaniu 10-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zasada zapłaty podatku nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od daty sprzedaży prawa majątkowego złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na inne cele mieszkaniowe (określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o PIT w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r.).

Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 listopada 2007 r. (nr PB4/005-SIP-113/07)

EWA MATYSZEWSKA