ROBERT MRÓWKA

doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Dominus

Nie

Niestety fakt zakupu mieszkania, nawet jeśliby miało być ono droższe od sprzedanego w tym samym roku innego mieszkania, pozostanie bez wpływu na wymiar podatku od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia wspomnianej nieruchomości.

Nowo dodany i obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. art. 30e ustawy o PIT zmienił sposób opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw związanych z nieruchomościami. Dotychczasowy 10-proc. ryczałt płacony od przychodu zastąpiono podatkiem w wysokości 19 proc. podstawy jego obliczenia. Za podstawę opodatkowania przyjmuje się przychód z odpłatnego zbycia, powiększony o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Kosztami tymi mogą być udokumentowane koszty nabycia bądź wytworzenia, powiększone o nakłady zwiększające wartość rzeczy lub prawa majątkowego poniesione w czasie jego posiadania. W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku, darowizny bądź w inny nieodpłatny sposób za element kosztów uznaje się zapłacony podatek od spadków i darowizn. Obowiązujące przepisy nie pozostawiają wątpliwości, co należy uwzględnić w kosztach, ustalając podstawę obliczenia podatku. Spośród wymienionych wydatków wpływ na obniżenie zobowiązania podatkowego, określanego przez podatnika w zeznaniu rocznym, będą mieć jedynie te, które zostały poniesione w związku z nabyciem i ulepszaniem tych nieruchomości, które w danym roku podatkowym zostały sprzedane. Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do sytuacji, w której w kosztach uwzględnialibyśmy te wydatki, które odnosiłyby się do przychodów uzyskanych w kolejnych latach. Mogłyby też zaistnieć okoliczności, które mimo pierwotnie powziętego zamiaru sprzedaży uprzednio nabytej nieruchomości spowodowałyby faktyczne rozporządzenie tą nieruchomością w inny sposób, jak chociażby poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej. Zatem nie jest możliwe ustalenie, czy w ogóle w takim przypadku wystąpi przychód ze źródła odpłatne zbycie, stąd zakwalifikowanie do kosztów w opisywanym przypadku wydatków na nabycie czy zwiększających wartość nieruchomości niesprzedanych nie znajduje żadnego uzasadnienia. Zresztą ogólna reguła kwalifikowania wydatków do kosztów za takie uznaje m.in. koszty poniesione w celu uzyskania przychodów. Trudno więc w omawianym przypadku doszukiwać się takiego związku, skoro nie wystąpił przychód ze sprzedaży uprzednio nabytej nieruchomości, nie może być mowy o koszcie uzyskania tego przychodu.

(EM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 10, art. 22, art. 30e ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).