RENATA ORGANEK

supervisor w Dziale Doradztwa Podatkowego KPMG

Tak

W przypadku kiedy zbywca jest twórcą nazwy domeny internetowej, możliwe jest zastosowanie preferencyjnej stawki VAT, właściwej dla praw autorskich.

Zgodnie z ustawą o VAT przeniesienie praw do domeny internetowej za wynagrodzeniem stanowi świadczenie usług objęte zakresem podatku VAT. Oznacza to, iż takie czynności podlegają opodatkowaniu VAT pod warunkiem, iż są wykonywane przez podatników VAT w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wymaga podkreślenia, iż warunek ten jest spełniony również w przypadku czynności jednorazowych, gdy z okoliczności wynika zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy. Warto również pamiętać o możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców.

W naszej opinii, w przypadku gdy zbywca będzie przenosił prawo do domeny, której był autorem, a nie tylko prawo do korzystania z domeny internetowej wynikające z jej rejestracji, istnieje możliwość opodatkowania takiej transakcji preferencyjną stawką VAT. Stawka w wysokości 7 proc. może zostać zastosowana tylko przez takiego zbywcę, który zgodnie z prawem autorskim jest uznawany za twórcę domeny (stawka właściwa dla przekazania praw autorskich). Pozostaje to bez znaczenia w przypadku, gdy nabywającym prawo jest podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie Unii Europejskiej niż Polska. Wówczas bowiem zastosowanie znajdzie zasada opodatkowania usługi w państwie siedziby usługobiorcy, a więc poza Polską. Należy jednak pamiętać, iż ta sama zasada obowiązuje przy nabyciu prawa do domeny internetowej przez podmiot zarejestrowany dla celów podatku VAT w Polsce od podatnika zagranicznego. W takim przypadku polski podatnik powinien rozliczyć podatek z tytułu importu towarów.

(PM)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 15, art. 113 ust. 1 oraz poz. 162 załącznika nr 3 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).