TOMASZ ROLEWICZ

starszy konsultant w dziale doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Nie

Wykazany przez podatnika VAT zwrot różnicy podatku może nastąpić także na inny rachunek bankowy wskazany przez podatnika. Nie musi on więc czekać na zwrot VAT.

Przepis art. 87 ust. 2 ustawy o VAT przewiduje, że zwrot różnicy podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w banku wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika.

Opierając się na swoistej wykładni tego przepisu, organy podatkowe odmawiają w niektórych przypadkach zwrotu bezpośredniego osobom, które już po złożeniu deklaracji z wykazaną kwotą różnicy podatku do zwrotu bezpośredniego przestają prowadzić działalność gospodarczą i następnie zamykają rachunek bankowy związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, który został wcześniej wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym podatnika złożonym w urzędzie skarbowym.

Podejście organów podatkowych zostało jednak wyraźnie skrytykowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (np. wyrok z 19 stycznia 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 2790/06 lub wyrok z 30 października 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1631/06) wykazany przez podatnika VAT zwrot różnicy podatku może nastąpić także na inny rachunek bankowy wskazany przez podatnika, a nie tylko na rachunek, który przez podatnika został wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Sąd wyjaśnił, że przepis art. 87 ust. 2 ustawy o VAT (na który powołują się urzędy skarbowe) określa jedynie techniczny sposób dokonania zwrotu różnicy podatku i nie powinien być interpretowany jako podstawa do dokonania lub kwestionowania zwrotu różnicy podatku. W ocenie sądu przyjęcie interpretacji odmiennej prowadziłoby do nieakceptowalnej sytuacji, w której podatnik byłby zmuszony ponosić koszty utrzymania rachunku bankowego także po zakończeniu działalności gospodarczej, wyłącznie z obawy, iż zamknięcie tego rachunku uniemożliwi otrzymanie przez niego bezpośredniego zwrotu różnicy podatku.

Jeżeli zatem już po złożeniu deklaracji podatkowej z wykazaną kwotą różnicy podatku do zwrotu bezpośredniego podatnik zaprzestanie prowadzić działalność gospodarczą i zlikwiduje rachunek bankowy wykorzystywany dla celów tej działalności, urząd skarbowy powinien zwrócić kwotę różnicy podatku naliczonego nad należnym na inny rachunek bankowy, który zostanie wskazany przez podatnika. Dokonanie przez urząd zwrotu różnicy podatku po terminie wskazanym w przepisach ustawy o VAT powinno się wiązać się z wypłatą podatnikowi oprocentowania od niezwróconego w terminie zwrotu różnicy podatku.

Należy jednak mieć na uwadze, iż ze względu na wspomniane powyżej stanowisko niektórych organów podatkowych dochodzenie bezpośredniego zwrotu różnicy podatku już po likwidacji rachunku bankowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej może w praktyce okazać się trudne i czasochłonne.

(ŁZ)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).