Podatnik, który rozpoczynając biznes, kupi sprzęt i oprogramowanie, może te wydatki zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.
INTERPRETACJA
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, kiedy podatnik może zaliczyć wydatki na kupno sprzętu i oprogramowania do kosztów podatkowych. W analizowanej sprawie, podatnik otrzymał jednorazową pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej. Pieniądze pochodziły z powiatowego urzędu pracy – w ramach programu P-Poddziałanie 6.1.3 inicjatywa, Człowiek najlepsza inwestycja. Program był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z umową podatnik przeznaczył środki na pokrycie kosztów związanych z zakupem wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Dyrektor izby wyjaśnił, że nie ma przeszkód, aby podatnik zaliczył do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na zakup wyposażenia, niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a sfinansowanego ze środków otrzymanych z powiatowego urzędu pracy. Warunkiem zaliczenia wydatku do kosztów jest jednak istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a przychodami z prowadzonej przez podatnika firmy oraz należyte udokumentowanie poniesionych wydatków.
Zatem wydatki na nabycie wyposażenia mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Trzeba tylko pamiętać, że składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 1,5 tys. zł należy objąć ewidencją wyposażenia.
Natomiast, gdyby podatnik otrzymaną dotację przeznaczył na zakup środków trwałych, powinny być one, bez względu na źródło finansowania, ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisy amortyzacyjne dokonywane od środków trwałych, których zakup został sfinansowany z dofinansowania, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 września 2009 r. (nr IPPB1/415-442/09-2/EC)