Nabycie składnika majątku podatnika na skutek umowy sprzedaży, darowizny lub innej przenoszącej własność może skutkować powstaniem odpowiedzialności za długi podatkowe kontrahenta związane z prowadzoną działalnością. Warunkiem zaistnienia odpowiedzialności jest wartość jednostkowa składników w dniu ich zbycia.

Wartość aktywów trwałych

- Nabywca składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, których wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 800 zł, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe (wraz z odsetkami) związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - mówi Piotr Wróbel, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego P. Wróbel i S. Reising.

Ekspert wyjaśnia, że odpowiedzialność ograniczona jest do wartości nabytego składnika majątku, lecz nie obejmuje podatków niepobranych oraz pobranych, a niewpłaconych przez płatników lub inkasentów, a także odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz oprocentowania niezwróconych w terminie zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług, powstałych po dniu nabycia.

Składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

- Dla ustalenia zatem, czy odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania podatkowe zbywcy w konkretnym przypadku zachodzi, kluczowe znaczenie ma ustalenie, za jaką cenę dane składniki majątku mają być zakupione oraz czy wchodzą w zakres składników majątku związanego z działalnością gospodarczą zbywcy - tłumaczy Piotr Wróbel.

Odpowiedzialność osobista

- Odpowiedzialność nabywcy ma charakter odpowiedzialności osobistej, a uzasadnieniem tej odpowiedzialności jest uzyskiwanie przez niego korzyści z majątku podatnika - mówi Paweł Najgebauer, prawnik z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy. Ekspert dodaje, że nabywca odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie wraz ze zbywcą za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z art. 91 Ordynacji podatkowej do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Nabywca odpowiada tylko za te zaległości podatkowe zbywcy, które wykazał organ podatkowy w zaświadczeniu wydanym na jego wniosek za zgodą zbywcy, według ich stanu na dzień jego wydania, chyba że powstały one po dniu jego wydania, a przed dniem nabycia składników majątku, gdy od dnia wydania zaświadczenia do dnia zbycia składników majątku upłynęły trzy dni. Nabywca składa wniosek o wydanie zaświadczenia do organu podatkowego właściwego dla zbywcy.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl