Ewidencja księgowa odsetek od otrzymanego z banku kredytu uzależniona jest od sposobu ich pobierania i od przeznaczenia samego kredytu. Odsetki mogą być pobierane jednorazowo, z góry.

Jak twierdzi Robert Kaczorowski, ekspert z Rödl & Partner, jeżeli kredyt został udzielony na bieżącą działalność, w takim przypadku kwota odsetek powinna być ujęta jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, a następnie stopniowo zaliczana do kosztów finansowych.

Jeżeli natomiast spółka zaciągnęła kredyty na zakup, budowę lub ulepszenie środków trwałych, odsetki pobrane z góry będą powiększały jego wartość. Kosztem w tym przypadku będą odpisy amortyzacyjne. Warto też pamiętać, że odsetki płacone przy spłacie poszczególnych rat kredytu powiększają wartość środków trwałych, ale tylko do czasu przyjęcia ich do używania. Po przyjęciu takiego składnika majątku do używania odsetki stanowią koszty finansowe.

Agnieszka Pokojska