Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący określoną działalność. Rodzaje takiej działalności wymienia art. 23 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustawa określa też warunki, jakie należy spełnić, by skorzystać z tej formy opodatkowania. Podatnicy podlegają opodatkowaniu według karty, jeżeli złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie. We wniosku muszą zgłosić prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli (załącznik nr 3 do ustawy).

Jak wyjaśnia Przemysław Polkowski, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, kolejnym warunkiem jest to, żeby przy prowadzeniu działalności podatnik nie korzystał z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne.

Pozostałe warunki to:

  • nieprowadzenie, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • niewytwarzanie wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
  • prowadzenie działalności gospodarczej zgłoszonej we wniosku na terytorium Polski,
  • nieprowadzenie działalności w tym samym zakresie przez małżonka podatnika.

- Podatnicy są zobowiązani do informowania naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego we wniosku o zastosowanie karty podatkowej, które powodują utratę warunków do opodatkowania w tej formie - mówi Przemysław Polkowski.

Podkreśla, że w takim przypadku poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych przesłanek, należy zaprowadzić odpowiednią dokumentację podatkową. Podatnik będzie musiał zaprowadzić ewidencję i płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełnia warunki określone dla tej formy opodatkowania, albo właściwe księgi (chyba że jest zwolniony z tego obowiązku) i płacić podatek na ogólnych zasadach.

- Możliwe jest też wygaśnięcie decyzji naczelnika o zastosowaniu karty podatkowej - mówi Przemysław Polkowski, wskazując na art. 40 ustawy.

Aleksandra Tarka

aleksandra.tarka@infor.pl