Coraz więcej firm wystawia i przesyła faktury drogą elektroniczną. Czy e-faktura może być korygowana za pomocą korekty papierowej i czy formę papierową może mieć także duplikat e-faktury?
MARCIN CHOMIUK
dyrektor w PricewaterhouseCoopers
Na podobne pytania odpowiedział ostatnio WSA w Warszawie w wyroku z 7 sierpnia 2009 r. (sygn. akt III SA/Wa 650/09), dotyczącym zasad korygowania i wystawiania duplikatów faktur, których oryginały zostały wysłane w formie elektronicznej. Problem pojawił się w związku z ograniczeniami technicznymi komputerowego systemu finansowo-księgowego spółki. Nie posiadał on funkcji wystawiania faktur korygujących oraz duplikatów faktur w formie elektronicznej. Zdaniem przedstawicieli spółki, w takich okolicznościach – niezależnie od przejścia na elektroniczny system fakturowania – spółka mogłaby wysyłać korekty i duplikaty w formie papierowej. Spółka odwoływała się przy tym do par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej. Stanowi on, że w przypadku wystąpienia przyczyn formalnych lub technicznych uniemożliwiających wystawienie korekt i duplikatów w formie elektronicznej, można je wystawiać w formie papierowej. Korzystając z takiej możliwości, podatnik powinien zamieścić adnotację, że korekta lub duplikat dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej. Dyrektor izby skarbowej, działający w imieniu ministra finansów uznał, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Stwierdził, że przyczyny techniczne, o których mowa w par. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych, dotyczą jedynie sytuacji wyjątkowych, takich jak np. krótkotrwała awaria systemu. Niedopuszczalna jest zatem praktyka polegająca na tym, że spółka wystawia papierowe korekty i duplikaty w sposób permanentny.
Sąd uchylił interpretację, uznając, że to spółka właściwie rozumiała pojęcie przyczyn technicznych. Sąd stwierdził, że jeżeli transakcja została udokumentowana za pomocą e-faktury (faktury wystawionej i przesłanej w formie elektronicznej), to co do zasady faktura korygująca bądź duplikat e-faktury również powinny być wysłane w formie elektronicznej. Jednak w par. 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie faktur elektronicznych przewidziano także regułę szczególną, odnoszącą się do sytuacji, w której przedsiębiorca nie może wystawiać korekt i duplikatów w formie elektronicznej z przyczyn formalnych lub technicznych. Do przyczyn technicznych należą m.in. ograniczenia systemu komputerowego polegające na tym, że system nie generuje korekt i duplikatów w formie elektronicznej.