JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Płatnik wypłaci podatnikowi z tytułu działalności wykonywanej osobiście (przykładowo: umowa zlecenie, pełnienie funkcji członka rady nadzorczej na podstawie powołania) przychód, od którego wskutek błędu systemu kadrowo-płacowego nie zostanie, wbrew obowiązkowi, naliczona i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po zakończeniu roku wartość tego przychodu zostanie wykazana w informacji rocznej PIT-11 (w kolumnach przychód i dochód) albo nie zostanie wykazana w informacji rocznej PIT-11. Jak płatnik powinien naprawić ten błąd?

ODPOWIEDŹ IZBY: Ustawodawca nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzenia w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy, a także sporządzenia i przekazania podatnikowi i urzędowi skarbowemu w ustawowym terminie informacji według ustalonego wzoru – PIT-11.

Zgodnie z art. 30 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnik, który nie wykonał określonych obowiązków, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, a niewpłacony. Przy czym płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi niedopełnienie obowiązków przez płatnika, organ ten wydaje decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub inkasenta, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a niewpłaconego podatku.

Płatnika obciążają również odsetki za zwłokę należne od dnia następnego po dniu, w którym podatek (zaliczka) powinien być uregulowany. Podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik.

Płatnik ma możliwość korygowania deklaracji, jednak nie jest ona prawnie dopuszczona w każdym przypadku. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację, co następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu, i może dotyczyć każdej jej pozycji – jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Może więc ona dotyczyć m.in. błędów rachunkowych, oczywistych pomyłek, a także gdy wypełniono ją niezgodnie z wymaganiami lub istnieją wątpliwości co do prawidłowości danych w niej zawartych. Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym, poprawnym wypełnieniu formularza, z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Zatem w sytuacji niewykazania w pierwotnie przekazanej informacji PIT-11 zarówno podatnikowi, jaki i właściwemu urzędowi skarbowemu przedmiotowego przychodu, spółka będzie miała możliwość skorzystania z uprawnienia przysługującego płatnikowi, a mianowicie złożenia korekty informacji PIT-11 za dany rok podatkowy wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyny korekty.

Co do odsetek od nieterminowych wpłat zaliczek podatkowych spółka, jako płatnik podatku dochodowego, w sytuacji uiszczenia wyłącznie odsetek od nieterminowej wpłaty zaliczki nie wywiąże się z ciążących na niej obowiązków płatnika nałożonych przez przepisy prawa.

Pomimo że podatnik rozliczy się z osiągniętego przychodu, nadal może zostać wydana decyzja o odpowiedzialności płatnika. W tej sytuacji podatnik ma prawo wystąpić o stwierdzenie nadpłaty.

W związku z tym spółka, jako płatnik podatku dochodowego, w sytuacji niewywiązania się z ciążących na niej obowiązków powinna dokonać prawidłowego naliczenia i odprowadzenia podatku od przedmiotowego przychodu wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę, a po ich odprowadzeniu sporządzić korektę informacji PIT-11, która będzie m.in. podstawą do złożenia korekty zeznania podatkowego przez podatnika.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2009 r. (nr IPPB2/415-234/09-4/MG)