Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne przysparza wielu kłopotów. Najczęściej przedsiębiorcy prowadzą działalność jako jednoosobowe firmy lub niewielkie spółki i często nie jest to ich jedyne źródło utrzymania.
Na gruncie prawa podatkowego nie są to kwestie obojętne podatkowo. Spory z fiskusem w wielu przypadkach powstają już na poziomie kwalifikacji danego przychodu do określonego źródła przychodu. W zależności od sposobu opodatkowania przedsiębiorcy fiskus upiera się, że coś jest albo nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Wątpliwości wywołują zwłaszcza należności wypłacane spółkom związane z zarządzaniem innymi podmiotami. Organy podatkowe kwalifikują je jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Podatnicy upierają się, że stroną umowy jest nie wspólnik, ale spółka. Dlatego wspólnicy nie osiągają przychodu z działalności wykonywanej osobiście, lecz z działalności gospodarczej jako udział w zyskach. Najnowsze orzecznictwo potwierdza w tym zakresie stanowisko korzystne dla podatników. Niestety, czasami szala zwycięstwa przechyla się też na stronę fiskusa. Warto o tym pamiętać. Prezentowane wybrane orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów z pewnością stanowią istotną wskazówkę, jak ustrzec się błędu.
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU o spółce komandytowo-akcyjnej
Akcjonariusz uzyskuje przychód z działalności
TEZA: Przychód akcjonariusza, uzyskany z tytułu udziału w zyskach spółki kapitałowo-akcyjnej jest przychodem z działalności gospodarczej. Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest spółka komandytowo-akcyjna, lecz wspólnicy tej spółki. Akcjonariusz nie ma jednak obowiązku wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W trakcie roku podatkowego nie powstaje u niego przychód należny. Przychód powstaje dopiero w momencie powstania roszczenia obligacyjnego w postaci roszczenia akcjonariusza o wypłatę dywidendy.
UZASADNIENIE: Podatnik wystąpił o interpretację podatkową. Wyjaśnił, że jest akcjonariuszem spółek komandytowo-akcyjnych. Zapytał, czy dochód związany z posiadaniem akcji w spółkach komandytowo-akcyjnych podlega opodatkowaniu co miesiąc czy dopiero w momencie faktycznej zapłaty dywidendy. Podatnik podkreślił, że jako akcjonariusz nie prowadzi działalności gospodarczej. W ocenie podatnika błędem jest opodatkowanie dochodu akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych według zasad opodatkowania dochodów komplementariuszy. Szczególny status prawny akcjonariusza takiej spółki różni go od innych kategorii wspólników spółek osobowych. Dlatego też opodatkowaniu powinna podlegać dywidenda jako przychody z kapitałów pieniężnych. A nawet gdyby nie uznać przychodu z dywidendy za przychód z kapitałów pieniężnych to należałoby go uznać za przychód z innego źródła opodatkowany w momencie wypłaty dywidendy.
Organy podatkowe nie zgodziły się z taką interpretacją. Wskazały na art. 5b ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, to przychody wspólnika z udziału w tej spółce, uznaje się za przychody z działalności. Dzieje się tak z uwagi na to, że spółki osobowe, do których zalicza się także spółka komandytowo-akcyjna, nie są podmiotami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody z tych spółek, uzyskiwane przez ich wspólników. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie. Zatem uzyskane przez spółkę osobową przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników (zarówno u komplementariuszy, jak i u akcjonariuszy), proporcjonalnie do ich udziałów w spółce. Natomiast dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej będzie stanowić dochód z działalności gospodarczej.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz orzeczenia sądów na tematy:

Sprzedaż świadectw pochodzenia energii nie stanowi przychodu z działalności

Działalność gospodarcza jest kategorią obiektywną

Stroną umowy o zarządzanie jest spółka, a nie wchodzący w jej skład wspólnicy

Przychód musi być skutecznie wymagalny

Podatnik bez rejestracji też może być przedsiębiorcą/p>

Umowa o zarządzanie nie wyklucza liniowego PIT

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w orzecznictwie sądów administracyjnych