Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., nazywana dalej ustawą o VAT).

Czym jest towar

Zgodnie z ustawowymi przepisami, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Taką regulację zawiera art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

Co stanowi dostawę

Przez dostawę towarów natomiast rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Dotyczy to również przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa - prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Na tym jednak nie koniec. Przez dostawę towarów rozumie się także wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione. Przepisy dotyczące dostawy towarów obejmują ponadto wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej. Dotyczy to również wydania towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta. Wreszcie przez dostawę towarów rozumie się ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego. Kwestie te uregulowano w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Jak traktować sprzedaż

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. Wynika to z art. 7 ust. 8 ustawy o VAT.

Jak z tego wynika, w przepisach ustawy o VAT określających dostawę towarów nie mówi się wprost o ich sprzedaży czy zamianie. Według jednak obowiązujących przepisów czynności te zostaną uznane za dostawą towarów, jeżeli ich przedmiotem są oczywiście towary.

ORZECZENIA SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Nielegalny pobór energii nie stanowi dostawy, ponieważ nie prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W związku z powyższym, uzyskanie przez dostawcę energii wynagrodzenia (odszkodowania) z tytułu strat poniesionych przy nielegalnym poborze energii nie podlega opodatkowaniu VAT.

Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 4273/06 z 26 kwietnia 2007 r.

Jeżeli podatnik dołącza bezpłatny gadżet do sprzedawanego towaru (np. do kosmetyków), powinien wykazać podatek należny od wartości gadżetu, niezależnie od opodatkowania sprzedaży towarów. Podatnik nie jest zwolniony z powyższego obowiązku nawet wtedy, gdy wartość gadżetu została wkalkulowana w cenę towaru.

Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 4235/06 z 18 kwietnia 2007 r.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl