Rozmawiamy z MICHAŁEM MUSIELAKIEM - Niektóre banki wypłacają swoim klientom bonusy (tzw. money back) związane z dokonywaniem przez klientów transakcji kartami debetowymi lub kredytowymi. Tego typu wypłata jest premią, zwolnioną z PIT.
● Na czym polegają bonusy w tzw. systemie money back?
– W dużym uproszczeniu – jest to premia (bonus) przyznawana przez bank klientowi z tytułu transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych, dokonywanych przez klienta kartą debetową lub kredytową. Wysokość premii wynosi zazwyczaj 1 proc. (niekiedy kilka procent) wartości transakcji.
● Jaki zysk ma klient?
– W praktyce u przeciętnego klienta wysokość benefitu nie przekracza kwoty kilkudziesięciu złotych miesięcznie, ok. 50 zł.
● Czy im więcej dana osoba będzie używała karty, to tym większą otrzyma premię?
– Tak. Wysokość premii jest związana z częstotliwością lub skalą korzystania przez klienta z usługi bankowej. Usługi po- legającej na pośrednictwie w przekazaniu środków pieniężnych znajdujących się na rachunku klienta, na rachunek bankowy sprzedawcy detalicznego (merchanta). W przypadku premii pieniężnych związanych z korzystaniem z kart kredytowych usługa banku, za korzystanie z której klient otrzymuje bonus, polega na udzieleniu klientowi kredytu.
● W związku z ostatnimi interpretacjami podatkowymi, o których GP pisała 13 sierpnia, klienci banków otrzymujący premie money back zastanawiają się, czy je opodatkować PIT.
– Co do zasady, premia ma charakter definitywnego przysporzenia udzielonego przez bank klientowi. Nie jest korektą ceny nabytego przez klienta towaru czy usługi w punkcie detalicznym. Nie stanowi też, w swojej klasycznej postaci, korekty in minus wynagrodzenia banku. Jest dla klienta przychodem.
W praktyce banków omawiane przez nas bonusy stanowią tzw. nagrody związane ze sprzedażą premiową. Bank, sprzedając usługę finansową, wynagradza klienta proporcjonalnie do stopnia korzystania z niej przez klienta. Zasada jest podobna jak w innych akcjach, np. przy nagrodach przyznawanych przez stacje benzynowe za punkty zbierane za kupno paliwa.Jeśli więc wysokość otrzymanego bonusu jednorazowo nie przekroczy 760 zł, to, zastosowanie znajdzie zwolnienie z art. 21 ust. pkt 68 ustawy o PIT.
Niekiedy można spotkać się z argumentami, że wspomniany przepis dotyczy sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego – tylko rzeczy, a nie usług. Jednak przepis prawa cywilnego nie definiuje sprzedaży, lecz umowę sprzedaży. W dodatku nie trzeba sięgać po prawo cywilne. W drodze wykładni systemowej wewnętrznej można dojść do wniosku, że ustawa o PIT przewiduje instytucję sprzedaży usług.
● Czyli osoby otrzymujące premię mogą nie ujmować otrzymanych kwot w zeznaniu?
– Na początek powinny dokonać analizy, czy otrzymane przez nich kwoty są nagrodą związaną ze sprzedażą premiową. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w odpowiednich regulaminach, zasad promocji i innych dokumentach regulujących treść stosunku prawnego zawartego pomiędzy bankiem a klientem. W praktyce ta odpowiedź zazwyczaj jest pozytywna.
Zatem kilkudziesięciozłotowe kwoty premii money back są zwolnione od PIT. Nie trzeba ich ujmować w rocznych zeznaniach podatkowych, a banki nie muszą sporządzać PIT-8C.
● MICHAŁ MUSIELAK
zarządza biurem podatkowym w banku; jest członkiem Prezydium Rady ds. Podatków Związku Banków Polskich.
Tezy zawarte w wywiadzie są opiniami rozmówcy, a niekoniecznie instytucji, na rzecz których pracuje.