Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do projektu ustawy zmieniającego Ordynację podatkową. Zaproponowane regulację mają dostosować przepisy Ordynacji podatkowej do rzeczywistości gospodarczej oraz aktualnego orzecznictwa.

Resort finansów przewiduje wprowadzenie 12 poważnych zmian do Ordynacji podatkowej.

Jedna z nich ma dotyczyć ułatwień w składaniu deklaracji drogą elektroniczną. Ministerstwo proponuje, aby minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji publikował na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej strukturę opisu wzorów deklaracji w postaci schematu XSD. Pozwoli to uniknąć obszernych nowelizacji rozporządzeń dotyczących m.in. struktur logicznych deklaracji przesyłanych elektronicznie.

Zmienią się też zasady ustalania odsetek podatkowych. Obecnie wynoszą one 200 proc. podstawowej stopy kredytu lombardowego, ogłaszanej przez NBP. Resort finansów chce, aby stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosiła 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększonej o 2 punkty procentowe, ale nie mniej niż 8 proc. Zmiana ta ma zagwarantować dyscyplinujący charakter odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Zostaną doprecyzowane przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych w związku z umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W Ordynacji podatkowej ma znaleźć się również regulacja, zgodnie z którą podatnik będzie miał prawo odzyskania nadpłaty podatku także w sytuacji, gdy ciężar podatku poniósł inny podmiot. Będzie również przepis, który umożliwi byłym wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej składanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez byłych wspólników, realizację prawa do nadpłaty oraz wskazanie sposobu podziału kwoty nadpłaty.

Z kolei banki będą musiały informować ograny podatkowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych w ciągu siedmiu dni. Dziś mają na to miesiąc.

To nie koniec zmian. Urzędnicy skarbowi otrzymają uprawnienie, które pozwoli im na sprawne pozyskiwanie informacji o podatnikach działających w internecie. Takich danych będą musiały udzielać np. portale, za pośrednictwem których podatnicy handlują w sieci.

Większość proponowanych zmian miałaby wejść w życie 1 stycznia 2010 r.

ODSETKI OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

Tak jest

● 200 proc. stopy lombardowej NBP

● odsetki od zaległości 10 proc. rocznie

● przykład: zaległość 1 tys. zł; opóźnienie 20 dni; odsetki 27 zł

Tak będzie

● 200 proc. stopy lombardowej NBP + 2 proc., nie mniej niż 8 proc.

● odsetki od zaległości 12 proc. rocznie

● przykład: zaległość 1 tys. zł; opóźnienie 20 dni; odsetki 33 zł