JANUSZ MARCINIUK

doktor, doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy

Redystrybucja środków unijnych odbywa się poprzez udzielanie beneficjentom dotacji rozwojowych. W świetle regulacji ustaw o podatkach dochodowych przychody pochodzące z dotacji rozwojowych korzystają u ich beneficjentów ze zwolnienia z opodatkowania. Jednak nie wszystkie środki, których źródłem jest budżet UE, będą korzystać w 2009 roku z tego zwolnienia. Wynika to z tego, że programy operacyjne w ramach wspólnotowej perspektywy finansowej na lata 2004–2006 mogły być wdrażane do końca 2008 roku, będą zatem realizowane również w latach następnych. Do czasu zakończenia tych programów i projektów, w zakresie ich finansowania stosuje się zasady określone w przepisach ustawy o finansach publicznych w ich brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku, a więc zakładającym ich prefinansowanie z pożyczek udzielanych z budżetu państwa.

Przyjęta na lata 2004–2006 zasada prefinansowania zakładała, że w początkowej fazie realizacji projektu związane z nim koszty pokrywa budżet państwa. Zwrot do budżetu poniesionych nakładów następuje po etapie końcowym realizacji projektu, w ramach rozliczeń między Polską a UE. Zatem pomoc, jaką otrzymuje beneficjent z funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2004–2006, realizujący program i ponoszący w związku z nim wydatki pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na jego prefinansowanie.

O środkach tych nie można mówić, że bezpośrednio pochodzą z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a tylko takie ich pochodzenie warunkuje zwolnienie z podatku dochodowego. Zgodnie z większością interpretacji, w przypadku tych środków źródłem finansowania wydatków na realizację projektów pomocowych są krajowe środki publiczne, a środki pochodzące z funduszy strukturalnych stanowią refundację wydatków poniesionych wcześniej przez budżet. Od 2007 roku redystrybucja środków pomocowych z zasobów UE przyznanych Polsce w perspektywie finansowej na lata 2007–2013 odbywa się poprzez udzielanie beneficjentom dotacji rozwojowych, co w większości przypadków zapewnia im zwolnienie od podatku.