INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 10078) odniosło się do propozycji zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących własność gminy, zajętych pod drogi wewnętrzne.

Zarządzanie drogami wewnętrznymi oraz finansowanie zadań związanych z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i oznakowaniem należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku – do właściciela tego terenu. Jak wskazują posłowie, gmina będąca zarządcą bądź właścicielem terenu, na którym zlokalizowana jest droga wewnętrzna, musi płacić podatek od nieruchomości sobie samej.

Zdaniem MF sytuacja, gdy gmina, będąc właścicielem drogi zobowiązanym do ponoszenia nakładów związanych z jej utrzymaniem, w tym zapłaty podatku od nieruchomości, jest jednocześnie organem podatkowym pobierającym podatek, nie jest pożądana z punktu widzenia racjonalności.

Dla zmiany tego stanu rzeczy nie są jednak konieczne rozwiązania ustawowe. Drogi wewnętrzne mogą być zwolnione z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy podjętej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy może również w ramach uprawnień do różnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania ustalić niższą niż przewidziana w ustawie stawkę podatku dla gruntów wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne.

Resort wskazał, że stosunki własnościowe wpływające na opodatkowanie dróg wewnętrznych w skali kraju są zróżnicowane. Wprowadzenie ustawowego wyłączenia dla wszystkich dróg wewnętrznych, w przypadku gdy podatnikami są inne niż samorządy podmioty, spowodowałoby spadek dochodów wielu gmin.

Z kolei wprowadzenie zwolnienia tylko dla dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Skarb Państwa lub samorząd, stałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego.