Jednostki uczestnictwa w zagranicznych funduszach kapitałowych są coraz powszechniej dostępne na polskim rynku. Czy rozliczyć podatek, gdy fundusz umorzył nam jednostki uczestnictwa, wypłacił ich równowartość, a nie odprowadził do polskiego urzędu podatku dochodowego?
Inaczej niż fundusze polskie, zagraniczne fundusze kapitałowe nie płacą w Polsce podatku od wypłaconych polskim osobom dochodów z umorzenia jednostek uczestnictwa. Zgodnie z zasadą terytorialności obowiązki płatnika podatku nie odnoszą się bowiem do osób zagranicznych. W świetle art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polski posiadacz jednostek uczestnictwa w takim funduszu musi sam zadbać, aby podatek został poprawnie obliczony i trafił do urzędu we właściwym czasie. Od tych dochodów nie odprowadza się zaliczek na podatek, lecz podatek wykazuje się według stawki 19 proc. dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym, do końca kwietnia następnego roku. Wtedy też trzeba zapłacić podatek do urzędu skarbowego.
Przepisy nie przewidują odrębnego zeznania dla podatku od dochodów z udziału w funduszach kapitałowych. Wykazuje się ten podatek w zeznaniu właściwym z uwagi na pozostałe dochody podatnika osiągnięte w danym roku, tj. zeznanie PIT-36 (część K, pozycje od 189 do 198), gdy podatnik osiągnął dochody z działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych, PIT-36L (część J, pozycje od 58 do 60), gdy dochody z działalności gospodarczej opodatkowane były podatkiem liniowym lub PIT-38 (część E, pozycje od 38 do 42), gdy podatnik osiągał dochody z obrotu udziałami, akcjami lub obligacjami. Zeznania te pozostaną właściwe także w odniesieniu do dochodów deklarowanych za 2008 rok, o ile minister finansów nie zmieni obowiązujących wzorów zeznań podatkowych przed upływem bieżącego roku.
Od dochodu z udziału w funduszach kapitałowych można odliczyć koszty związane z tym dochodem, np. wynagrodzenie zagranicznych doradców czy pośredników w Luksemburgu lub Szwajcarii. Jednak trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy o PIT straty z udziału w funduszach kapitałowych poniesione w przeszłości i w ciągu danego roku nie mogą pomniejszać dochodów z umorzenia jednostek uczestnictwa ani też dochodów ze zbycia udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych. W końcu trzeba także pamiętać, że gdy od dochodu z umorzenia zagranicznych jednostek uczestnictwa zapłacono podatek za granicą, to w zasadzie można taki podatek odliczyć od podatku polskiego, a do urzędu w Polsce odprowadzić tylko ewentualną nadwyżkę podatku polskiego.
JAROSŁAW BIEROŃSKI
doradca podatkowy, partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki, Szlęzak