ORZECZENIE

Spółka zgłosiła do procedur celnych jako towar rozpuszczalnik. Organ celny miał wątpliwość co do prawidłowości klasyfikacji taryfowej towaru i zlecił przeprowadzenie badań. Wykazały one, że towar powinien być zaklasyfikowany jako benzyna lakiernicza. Spółka złożyła wniosek o unieważnienie zgłoszenia celnego. Jednak naczelnik urzędu celnego, a następnie dyrektor izby celnej odmówili.

Spółka złożyła skargę do WSA, w której zarzuciła organom: naruszenie art. 66 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC), przepisów proceduralnych oraz sprzeczność wydanej decyzji z treścią zgromadzonego materiału dowodowego. W odpowiedzi na zarzuty organ wskazał, że podstawą do unieważnienia zgłoszenia celnego może być tylko sytuacja wyjątkowa. Zgodnie z art. 66 ust. 1 WKC, jeżeli zgłaszający przedstawi dowód, że towar został zgłoszony omyłkowo do procedury celnej właściwej temu zgłoszeniu lub że w wyniku zaistnienia szczególnych okoliczności objęcie towaru procedurą celną nie jest już dalej uzasadnione, organy celne na wniosek zgłaszającego unieważniają przyjęte zgłoszenie. Zdaniem organu, żadna z wymienionych przesłanek nie wystąpiła w przedmiotowej sprawie.

W ocenie sądu, organy celne prawidłowo dokonały wykładni art. 66 ust. 1 WKC. Sąd wskazał, że użyte w przepisie art. 66 ust. 1 WKC określenie omyłkowo zgłoszony dotyczy omyłkowego zgłoszenia do obrotu, a nie błędów w taryfikacji.

Sygn. akt I SA/Bk 353/06

DOMINIKA JOCZ

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte