Sprzedaż na rzecz osób fizycznych trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej. Obowiązek zainstalowania kasy następuje po przekroczeniu limitów obrotów. Podatnik, który za najem będzie wystawiał faktury, nie musi stosować kasy.
Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, powinni prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obowiązek ten dotyczy także usług najmu.
Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Również pośrednictwo w sprzedaży usług najmu podlega obowiązkowi ewidencyjnemu na kasie rejestrującej.
Istnieją pewne zwolnienia od stosowania kas. Ustawodawca zwolnił z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas do 31 grudnia 2009 r. m.in. podatników, u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym 40 tys. zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania.
Po drugie, minister finansów w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.
Rozporządzenie z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia z ewidencjonowania do 31 grudnia 2009 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. W pozycji 15 załącznika do rozporządzenia wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 70.2 usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą – jako zwolnione z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.
Ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, na podstawie poz. 15 załącznika do rozporządzenia można skorzystać, pod warunkiem że przy każdorazowym świadczeniu usług najmu nieruchomości wystawiane były faktury.
Istotne znaczenie ma jeszcze poz. 38 załącznika do rozporządzenia, z którego wynika, że świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła. Zwolnienie nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie usług przed 1 stycznia 2009 r.
Gdy podatnik spełnia warunki określone w poz. 38 tego załącznika, zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła – to może on korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej do 31 grudnia 2009 r.
Takie stanowisko w zakresie ewidencji najmu za pomocą kas fiskalnych potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 21 kwietnia 2009 r. (nr ILPP2/443-154/09-2/MN).
Ważne!
Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy