Odpowiedzialność za długi podatkowe współmałżonka może być bardzo dotkliwa. Odpowiedzialność obejmuje cały majątek, czyli majątek odrębny oraz wspólny tzw. dorobkowy. Co więcej obciążenie długami współmałżonka nie wymaga wydania dodatkowej decyzji o odpowiedzialności z majątku wspólnego, bo powstaje ona z mocy samego prawa.

Jak wyjaśnia Filip Smakowski, radca prawny z Kancelarii Stolarek & Grabalski, sposobem na zabezpieczenie się przed tą odpowiedzialnością może być ograniczenie lub wyłączenie ustawowej wspólności majątkowej małżeńską umową majątkową zawieraną w formie aktu notarialnego, tzw. intercyzą. Efektem takiej umowy jest rozdzielność majątkowa, która uniemożliwia fiskusowi sięgnięcie do majątku odrębnego współmałżonka.

– Intercyzę można zawrzeć przed zawarciem związku małżeńskiego lub w jego trakcie – przypomina ekspert.

Wojciech Brewka, ekspert podatkowy z SOHOfinance, dodaje, że dokument będzie skuteczny, jeśli zostanie podpisany przed powstaniem zobowiązania podatkowego. Ta zasada została jednoznacznie ujęta przez ustawodawcę w art. 29 Ordynacji podatkowej. Trzeba też wskazać na sytuację, która mimo istnienia rozdzielności majątkowej nie zwalnia małżonka z odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Będzie tak, gdy małżonek współdziała wraz z podatnikiem w wykonywaniu prowadzonej przez niego działalności.

Filip Smakowski zwraca uwagę, że rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami wywołuje również orzeczenie przez sąd separacji, ubezwłasnowolnienie lub ogłoszenie upadłości jednego z małżonków.

– Od 31 marca tego roku mamy więcej przypadków powstania rozdzielności majątkowej z uwagi na możliwość skorzystania z tzw. upadłości konsumenckiej – twierdzi Filip Smakowski.