PORADA

Osoba samotna (wdowa) wychowuje dziecko, które nie ukończyło 25 lat i uczy się w szkole wyższej (dziennej). Dziecko w roku podatkowym 2007 nie uzyskało dochodów z pracy, jedynie pobierało rentę rodzinną po zmarłym ojcu.

- Czy można w PIT za 2007 rok, składanym w 2008 roku rozliczyć dochody w sposób preferencyjny, tzn. jak dla osoby samotnie wychowującej dziecko? - pyta czytelniczka.

Tak. Problem naszej czytelniczki rozwiązała Ewa Duda-Śmiałek, doradca podatkowy, partner w Taxpoint podkreślając, że preferencyjne opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób samotnie wychowujących dzieci przewidziano w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

- Osobą samotnie wychowującą dziecko jest wdowa posiadająca małoletnie dziecko, jak również wychowująca dziecko, które nie ukończyło 25 roku życia i pobiera naukę w szkole, o której mowa w ustawie o systemie oświaty lub w prawie o szkolnictwie wyższym. Wspólne rozliczenie się matki z dorosłym dzieckiem jest możliwe pod pewnymi warunkami - tłumaczyła Ewa Duda-Śmiałek.

Wskazała, że te warunki to po pierwsze, dziecko w roku podatkowym nie może uzyskać żadnych dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od opodatkowania, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Po drugie, z formalnego punktu widzenia matka chcąca rozliczyć się wspólnie z dzieckiem zobowiązana jest do złożenia wniosku o takie rozliczenie.

- W praktyce jednak nie wymagane jest przygotowywanie odrębnego dokumentu, natomiast należy pamiętać o zaznaczeniu odpowiedniej rubryki na druku zeznania podatkowego oraz złożenie swego podpisu pod zeznaniem podatkowym. Podpis taki traktowany jest równocześnie jako podpis pod wnioskiem o zastosowanie metody wyliczania podatku przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dziecko - argumentowała Ewa Duda-Śmiałek.

Jednocześnie podsumowała, że w przypadku opisanym przez czytelniczkę, ma ona prawo rozliczyć się z podatku dochodowego za rok 2007 wspólnie z uczącym się dorosłym dzieckiem. Należy jedynie zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie druku zeznania rocznego.

PODATEK OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO

Sposób rozliczenia podatkowego osoby samotnie wychowującej wygląda następująco: podatek określa się na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

EWA MATYSZEWSKA

ewa.matyszewska@infor.pl