W przedmiotowej sprawie podatnik wystąpił z wnio- skiem o zwrot podatku akcyzowego za II i III kwartał 2005 r. Po rozpoznaniu sprawy naczelnik urzędu celnego zarządził zwrot podatku za III kwartał. W uzasadnieniu decyzji natomiast wskazał, że brak jest podstaw prawnych do zarządzenia zwrotu za II kwartał, gdyż podatnik nie złożył wniosku o zwrot za ten okres w przepisanym terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest wniosek. W odwołaniu od decyzji skarżący zarzucił jej brak rozstrzygnięcia w części dotyczącej II kwartału i stwierdził, że sporny termin nie jest terminem zawitym, lecz instrukcyjnym.

Dyrektor izby celnej uchylił decyzję i nakazał dokonać wymiaru uzupełniającego, lecz organ I instancji znowu skupił się tylko na zwrocie za III kwartał. W wyniku kolejnego odwołania organ II instancji ponownie rozstrzygnął o zwrocie podatku za III kwartał w określonej kwocie, odmawiając jednocześnie zwrotu za II kwartał z powodu przekroczenia wskazanego terminu.

WSA w Szczecinie uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy zwrotu podatku za II kwartał jako naruszająca zasadę dwuinstancyjności. Nie było rozstrzygnięcia organu I instancji, więc organ odwoławczy nie może orzec w tym przedmiocie. Odwołanie strony należy traktować jako wniosek o uzupełnienie wyroku na gruncie art. 213 Ordynacji podatkowej, a całe postępowanie w zakresie odwoławczym uznać za bezprzedmiotowe.

Sygn. akt I SA/Sz 633/06

KATARZYNA WIECZOREK

Zespół Zarządzania Wiedzą firmy Deloitte