INTERPELACJA

Doradca podatkowy nie może wykonywać zawodu, jeżeli jego małżonek jest zatrudniony na stanowisku kierowniczym lub innym samodzielnym w organie podatkowym, organie kontroli skarbowej lub w Ministerstwie Finansów. Dotyczy to również zatrudnienia na stanowisku, na którym wykonuje obowiązki w zakresie przygotowywania rozstrzygnięć w sprawach związanych z ustalaniem lub określaniem zobowiązań podatkowych lub poborem podatków. Zakaz wykonywania zawodu reguluje art. 33 obowiązującej ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 73, poz. 443 z późn. zm.). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9702) odniosło się do postulatu rozszerzenia obowiązującej regulacji również o inne rodzaje związków rodzinnych (np. rodzic – dziecko) oraz konkubinat.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że relacja pomiędzy małżonkami stanowi na tyle istotne zagrożenie dla obiektywizmu i bezstronności, że uzasadnia wprowadzenie wyjątku od konstytucyjnej zasady wolności wyboru i wykonywania zawodu. Resort wskazał, że obowiązujące przepisy prawa nie definiują natomiast instytucji konkubinatu i w prawie podatkowym nie wyróżnia się tego rodzaju instytucji. W związku z tym wprowadzenie ograniczenia zasady wolności wyboru i wykonywania zawodu odnoszącego się do niedookreślonej instytucji mogłoby sprzyjać nadużyciom związanym z wątpliwościami interpretacyjnymi.

Ministerstwo odniosło się również do zarzutów, że obecne sformułowanie art. 33 ustawy prowadzi do sytuacji, w których doradca podatkowy nie może wykonywać swojego zawodu, ponieważ jego współmałżonek jest szefem komórki administracyjnej w MF niemającym nic wspólnego ze sprawami podatkowymi. Resort wskazał, że problem został dostrzeżony i wątpliwość powyższa została wyeliminowana w projekcie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw.

Ważne!

Czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, prowadzenie ksiąg i innych ewidencji podatkowych i udzielanie pomocy w tym zakresie oraz udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych