Tak

Co do zasady, uzyskując nieodpłatne świadczenie w postaci dotacji, należy liczyć się z koniecznością zapłacenia podatku, jeśli oczywiście zostaną spełnione warunki pozwalające na uznanie tego rodzaju świadczenie za przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu. Przychodem z działalności są nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Jednak katalog zwolnień przedmiotowych obejmuje też kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Jeśli więc tylko zostaną spełnione wszystkie wymagane przesłanki, otrzymana przez podatnika dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).