Wielu pracowników otrzymało odprawy od zakładów pracy, w których byli zatrudnieni. Niektóre osoby uzyskały z tego tytułu pieniądze już po rozstaniu z pracodawcą, w wyniku np. zawarcia ugo- dy lub wydania wyroku przez sąd. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak należy rozliczyć przyznane pieniądze w rocznym zeznaniu PIT za 2007 rok.

Przychody z pracy

Otóż za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy czy spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty - i to bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności chodzi o wynagrodzenia zasadnicze, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Kwestie te uregulowano w art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej ustawa o PIT).

Odprawa pieniężna stanowi dla celów podatkowych przychód ze stosunku pracy, o którym mowa we wspomnianym art. 12 ustawy o PIT. Oznacza to, że odprawę należy uwzględnić w rocznym zeznaniu.

Zwolnienie podatkowe

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, zwolnione z tego podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem m.in. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Zatem odpraw nie można utożsamiać z odszkodowaniami.

KRZYSZTOF TOMASZEWSKI

krzysztof.tomaszewski@infor.pl