TRZY PYTANIA DO... ŁUKASZA MAZURA, doradcy podatkowego, prezesa firmy ECDDP - Naczelny Sąd Administracyjny wydał ważne orzeczenie dla podmiotów uiszczających opłatę paliwową od gazu. Co dokładnie stwierdził sąd?
ŁUKASZ MAZUR,
doradca podatkowy, prezes firmy ECDDP
– Opłata paliwowa ma charakter zbliżony do podatku i jest pobierana od niektórych wyrobów akcyzowych. Obowiązek uiszczania opłaty paliwowej wynika z ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 marca 2009 r. (sygn. akt I FSK 65/08) stwierdził, że na podmiotach będących importerami lub producentami gazu w okresie od 1 maja 2004 r. do 14 października 2004 r. nie ciążył obowiązek uiszczenia opłaty paliwowej. Brak obowiązku zapłaty opłaty paliwowej wynikał z nieprecyzyjnych zapisów przytoczonej ustawy. Organy podatkowe żądały jej zapłaty zarówno od producenta i importera paliw silnikowych, jak i podmiotów dokonujących sprzedaży detalicznej gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania paliwem silnikowym. Jak się okazuje, w tym ostatnim zakresie całkowicie niesłusznie.
● Gdzie należy wpłacić opłatę paliwową?
– Opłata paliwowa jest uiszczana przez zobowiązane do tego podmioty na wyodrębniony rachunek bankowy izby celnej, którą kieruje dyrektor właściwy dla naczelnika tego urzędu celnego. Jednocześnie w razie powstania nadpłaty w opłacie paliwowej dyrektor izby celnej dokonuje zwrotu tej nadpłaty.
● Kto odzyska opłatę paliwową?
– Podmioty, które uiszczały opłatę paliwową od gazu w okresie od 1 maja do 14 października 2004 r., mają duże szanse na jej odzyskanie. Trzeba jednak pamiętać, że w Polsce nie obowiązuje system precedensów. Wydane orzeczenie NSA nie jest wiążące w innych sprawach tego typu. Nie mniej orzeczenie to zostało wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny, a to powinno skłonić dyrektorów izb celnych do zwrotu niezasadnie pobranej opłaty paliwowej. Odmawiając podatnikowi kwot zwrotu (nadpłaty), z góry niejako narażają się na porażkę. I najważniejsze, jeżeli zamierzamy wystąpić o zwrot uiszczonej do budżetu opłaty paliwowej, to warto się pośpieszyć. Z końcem 2009 roku możliwość jej odzyskania (za okres od 1 maja do 14 października 2004 r.) ulegnie przedawnieniu.
Jeszcze jedna ważna uwaga: wyrok z 23 marca 2009 r. dotyczył tylko gazu. Nie ma podstaw do zwrotu opłaty paliwowej od paliw silnikowych, a więc przede wszystkim od benzyny i oleju napędowego.