JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatnik jest rozwodnikiem (od 8 lutego 2003 r., rozwód bez orzekania o winie) i ojcem małoletniego dziecka (urodzonego 17 czerwca 2007 r.) ze związku nieformalnego. W 2008 roku podatnik nie pozostawał z matką dziecka w związku, prowadząc oddzielne gospodarstwo domowe i pozostając w związku z inną kobietą. Zarówno podatnikowi, jak i matce dziecka przysługuje władza rodzicielska. Podatnik uzyskiwał w 2008 roku przychody z tytułu umów o pracę oraz umów o dzieło. Po ustaniu związku w 2007 roku, matka zamieszkuje w mieszkaniu będącym własnością podatnika. Podatnik mieszka w innym miejscu. Dziecko przebywało część roku z matką, a część roku z ojcem, na zmianę, co kilka dni. Koszty utrzymania dziecka (tak bezpośrednio, jak i w formie przekazywania środków pieniężnych matce dziecka) w zdecydowanie większym stopniu ponosił ojciec, tj. koszty żywności, ubrań, zabawek, leczenia, żłobka itp. Zarówno ojciec, jak i matka ponoszą wszelkie konsekwencje wychowawcze, jednak ojciec i matka zajmują się wychowaniem dziecka oddzielnie, tj. nie we wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym. W zeznaniu podatkowym za rok 2008 matka dziecka nie skorzystała z instytucji rozliczenia się rodzica razem z dzieckiem. Czy podatnik może rozliczyć się za 2008 rok jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

ODPOWIEDŹ IZBY: Prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania dochodów przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, który wychowuje dziecko. Sposób opodatkowania przewidziany dla rodziców samotnie wychowujących dzieci nie ma zastosowania do podatników, którzy wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym o takie opodatkowanie złożą po terminie przewidzianym na roczne rozliczenie.

W omawiany m przypadku podatnik spełnia przesłanki do rozliczenia dochodów za 2008 rok w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

W celu skorzystania z preferencyjnego rozliczenia podatnik był zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2009 r.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2009 r. (nr IPPB4-415-296/09-2/PJ)