JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Spółka zamierza nabyć oprogramowanie w postaci pakietu biurowego, w skład którego wchodzić może m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi baz danych, program do tworzenia prezentacji oraz program pocztowy. Zakup kompleksowej licencji na pakiet biurowy oprogramowania przekraczający określoną przez dostawcę liczbę stanowisk umożliwi spółce uzyskanie prawa do dodatkowego udostępnienia swoim pracownikom oprogramowania z prawami do użytku na komputerze domowym. Pozwoli ona pracownikom na zainstalowanie określonych wersji oprogramowania na komputerze domowym. Pracownik będzie miał prawo instalować i wykorzystywać kopie pakietu biurowego tylko na jednym komputerze osobistym. Możliwość wykorzystywania oprogramowania przez pracownika będzie trwała jedynie przez okres jego zatrudnienia w spółce lub tak długo, jak spółka będzie miała aktywną umowę licencji grupowych. Pracownik nie będzie miał również prawa do zbycia tego oprogramowania ani do wykorzystywania go w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Czy różnica pomiędzy rynkową wartością oprogramowania a poniesioną przez pracownika opłatą stanowić będzie dla niego przychód ze stosunku pracy jako świadczenie częściowo odpłatne i w związku z tym spółka jako płatnik powinna uwzględnić ten przychód przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ IZBY: Udzielenie pracownikowi odpłatnego prawa do korzystania z licencji do użytku domowego nie może być traktowane jako świadczenie nieodpłatne, ponieważ pracownik nabywa prawo do ograniczonego korzystania z oprogramowania za określoną cenę. Przedmiotowe świadczenie nie jest również świadczeniem częściowo odpłatnym. Ze świadczeniem częściowo odpłatnym mamy do czynienia w sytuacji, w której cena płacona przez nabywcę jest nieadekwatna do faktycznej wartości świadczenia.

Celem udostępnienia pakietu biurowego pracownikom jest wykonywanie zadań zleconych przez spółkę w ramach stosunku pracy na komputerze domowym. Pracownik ma prawo do wykorzystywania oprogramowania do celów prywatnych, jednak zważywszy na charakter programu, jakim jest pakiet biurowy MS Office, oczywiste jest, że jego wykorzystanie do celów innych niż służbowe będzie w praktyce niezbyt wielkie lub żadne. Dodatkowo należy pamiętać o ograniczonym charakterze licencji do użytku domowego. Wraz z wygaśnięciem stosunku pracy ze spółką wygasa również prawo do użytkowania przedmiotowego pakietu. Licencja ta ograniczona jest również przedmiotowo, pracownik nie może wykorzystywać jej do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, nie może również przenieść praw z niej wynikających na inną osobę. Nie zawiera ona także wszystkich elementów pakietu dostępnych na licencji zbiorczej. Pracownicy spółki korzystający z licencji do użytku domowego nie otrzymują częściowo odpłatnego przysporzenia.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 czerwca 2009 r. (nr IPPB2/415-226/09-5/AK)