INTERPELACJA

W 2008 roku nie zostały przeprowadzone w bankach z udziałem zagranicznym kontrole podatkowe w zakresie ustalania dochodu z tytułu tzw. opcji walutowych. Takiej informacji udzieliło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9575). MF wyjaśniło, że podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem, w którym ustalenie podstawy opodatkowania – dochodu, a także obliczenie podatku przez podatnika i jego zapłata następują w ujęciu rocznym. Tym samym organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej mogą badać prawidłowość zadeklarowanej podstawy opodatkowania, w tym dochodów uzyskiwanych z tytułu tzw. opcji walutowych, oraz prawidłowość obliczenia i wpłacenia podatku przez bank wyłącznie w odniesieniu do zakończonych lat podatkowych.

Oznacza to, że kontrola podatkowa lub postępowanie kontrolne w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 rok, tj. za okres, w którym zawarto najwięcej umów tzw. opcji walutowych mogą zostać przeprowadzone dopiero w 2009 roku, po złożeniu przez banki zeznań podatkowych oraz przedstawieniu zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Resort wskazał, że w związku z obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. nowelizacją ustawy o rachunkowości w sprawozdaniu finansowym za 2008 rok banki będą zobowiązane do ujawnienia informacji o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych na innych warunkach niż rynkowe z podmiotami powiązanymi.