■ TERMIN ZAPŁATY PODATKU. Dziś jest ostatni dzień na odprowadzenie podatku od nieruchomości przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (ustawowy termin przypada 15 sierpnia, tj. dzień świąteczny). Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty, budynki, budowle, a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Więcej www.mf.gov.pl

■ UŁATWIENIA PRZY OTRZYMYWANIU ZAŚWIADCZEŃ. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim wzorem roku ubiegłego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych dwóch stanowisk do obsługi klientów zainteresowanych otrzymaniem zaświadczenia o dochodach, uprawniającego do przyznania świadczeń rodzinnych. W chwilę po złożeniu prawidłowego wniosku przez wnioskodawcę pracownicy wydadzą zaświadczenie, którego odbiór wnioskodawca pokwituje przy tym samym okienku.

Więcej www.iszgora.mf.gov.pl

■ WYROK W SPRAWIE GRUP PODATKOWYCH. Luksemburski Apelacyjny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie prawa do stworzenia grupy podatkowej przez luksemburskie spółki siostrzane. Trybunał rozstrzygnął, że posiadanie spółki dominującej, która nie ma statusu rezydenta podatkowego w Luksemburgu, wyklucza możliwość utworzenia takiej grupy.

Więcej www.taxnews.pl

■ FINLANDIA PYTA ETS. Fiński najwyższy sąd administracyjny zwrócił się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem dotyczącym systemu opodatkowania dywidend wypłacanych przez fińskie spółki. Sprawa Aberdeen Property Fininvest Alpha (C-303/07) pozwoli rozstrzygnąć o zgodności z prawem wspólnotowym nieobjęcia zwolnieniem podatkowym dywidend wypłacanych podmiotom zagranicznym.

Więcej www.taxnews.pl

■ EGZAMINY DLA DORADCÓW W SIERPNIU. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego prof. Jolanta Iwin-Garzyńska ogłosiła, że egzaminy ustne na doradcę podatkowego odbędą się 27, 28 i 30 sierpnia.

Więcej www.mf.gov.pl

■ SZWECJA NIE STOSUJE WYROKÓW ETS. Komisja Europejska zaskarżyła władze szwedzkie za niepełne zastosowanie się do wcześniejszego wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Komisja/Szwecja (C-104/06), wydanego w styczniu 2007 r. Rozstrzygnięcie to dotyczyło szwedzkiego systemu opóźniania opodatkowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej.

Więcej www.taxnews.pl