Od dziś obowiązuje rozporządzenie w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. nr 138, poz. 969). Z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że rada gminy może wprowadzać inne zwolnienia od podatku od nieruchomości niż przewidziane w art. 7 tej ustawy. Zwolnienia będą wprowadzane uchwałą rad gmin. Co do zasady, uchwały przewidujące udzielenie pomocy inwestycyjnej nie będą podlegały notyfikacji Komisji Europejskiej. Nie będą też wymagały opinii prezesa UOKiK. Udzielana pomoc będzie mogła być obliczana w odniesieniu do kosztów inwestycji w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji lub kosztów utworzenia miejsc pracy.

Jako koszty utworzenia miejsc pracy kwalifikujące się do objęcia pomocą uznawane będą dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

Aby uzyskać taką pomoc, przedsiębiorca przed rozpoczęciem realizacji inwestycji będzie musiał dokonać zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu. Zarówno tryb, jak i formę dokonania tego zgłoszenia, ustali rada gminy. Ponadto przedsiębiorca będzie musiał zobowiązać się do pokrycia co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania. Konieczne też będzie spełnienie warunku dotyczącego utrzymania inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej pięciu lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - co najmniej trzech lat, od dnia zakończenia jej realizacji. Kolejny warunek dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy w okresie trzech lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej pięciu lat. Rozporządzenie będzie obowiązywało do końca 2013 roku.

Edyta Wereszczyńska

edyta.wereszczynska@infor.pl