Rozliczenie podatku dochodowego w działalności sezonowej nie odbiega od zasad opodatkowania obowiązujących podatników prowadzących działalność cały rok. Trzeba tylko pamiętać o ograniczeniu w odliczaniu odpisów amortyzacyjnych.
Działalność sezonowa nie jest zdefiniowana w ustawach podatkowych ani nie jest stworzony dla niej specyficzny tryb rozliczeń podatkowych. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność przez część roku, ma identyczne obowiązki podatkowe jak ten, który zajmuje się biznesem przez cały rok. Zobowiązany jest więc do wpłaty zaliczki na podatek (gdy wybrał opłacanie PIT na zasadach ogólnych), zapłaty ryczałtu (gdy wybrał opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym) lub wpłaty stałej kwoty miesięcznej podatku (gdy wybrał kartę podatkową). Powinien również składać odpowiednie deklaracje w trakcie roku (np. podatnik VAT) oraz rozliczyć się w zeznaniu rocznym.

Odpis amortyzacyjny

Przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych według skali lub 19-proc. podatkiem liniowym, mogą w koszty działalności wliczać odpisy amortyzacyjne od środków trwałych. W niektórych przypadkach prawo do odliczenia nie przysługuje. Będzie tak przede wszystkim, gdy podatnik zawiesi lub zlikwiduje działalność gospodarczą.
Amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane. W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej sezonowo następuje ograniczenie w naliczaniu odpisów amortyzacyjnych i wliczaniu ich w koszty.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania. W tym przypadku wysokość odpisu miesięcznego ustala się przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie albo przez 12 miesięcy w roku.Zawieszenie działalności

Istnieje inny sposób rozliczenia i wypełnienia obowiązków podatkowych przy działalności sezonowej.
Można zawiesić działalność, w okresie gdy nie są prowadzone czynności opodatkowane, czyli poza sezonem. Jest to uzasadnione, gdyż w okresie zawieszenia (poza sezonem) nie będziemy musieli pamiętać o obowiązkach, które nakładają na przedsiębiorcę ustawy podatkowe.
Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mniej obowiązków

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej, są zwolnieni z wpłacania zaliczek. Podobnie jest przy ryczałcie. Podatnicy VAT natomiast nie składają deklaracji. W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie pobiera się podatku opłacanego w formie karty podatkowej za cały okres zawieszenia, w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień zawieszenia.
CZYNNOŚCI DOZWOLONE PODCZAS ZAWIESZENIA FIRMY
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:
● ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
● ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
● ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
● ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
● wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
● ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
● może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.