ZMIANA PRAWA

Ministerstwo Finansów opublikowało trzy projekty rozporządzeń w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z 21 maja 2009 r., którą wczoraj podpisał prezydent.

Nowelizacja rozszerza podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania zabezpieczenia ryczałtowego na zarejestrowanych handlowców i podmioty pośredniczące oraz na czynności opodatkowane, inne niż tylko produkcja w składzie podatkowym i wprowadzenie do niego wyrobów akcyzowych, m.in. na przemieszczanie wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Opublikowane projekty rozporządzeń zawierają wytyczne, jak z tego zabezpieczenia ryczałtowego korzystać. Wprowadzono też zmiany redakcyjne we wzorze wniosku o udzielenie lub przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Ostatni z projektów dotyczy dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych. Przed nowelizacją ustawa akcyzowa przewidywała możliwość objęcia importowanych wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, tylko gdy bezpośrednio po dokonaniu przez podmiot prowadzący skład podatkowy importu i dopuszczeniu do obrotu wyroby akcyzowe były przemieszczane do składu podatkowego tego podmiotu na terenie kraju.

W znowelizowanej ustawie przewidziano wyjątek od tej zasady poprzez dodanie przepisu zezwalającego na stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do importowanych węglowodorów gazowych w stanie skroplonym o kodach od 2711 12 11 do 2711 19 00, które bezpośrednio po dokonaniu importu i dopuszczeniu do obrotu są przemieszczane do składu podatkowego prowadzonego przez podmiot inny niż dokonujący importu.