Nieprawidłowości przy prowadzeniu działalności gospodarczej w sposób sezonowy powtarzają się co roku. Najczęściej dotyczą one kas fiskalnych. Pracownicy urzędów kontroli skarbowej wśród nich wymieniają: nieewidencjonowanie obrotu za pomocą kas fiskalnych, nieposiadanie kasy rejestrującej mimo istnienia takiego obowiązku, niewydawanie oryginału wydrukowanego paragonu fiskalnego kupującym, nierzetelne prowadzenie kasy rejestrującej polegające na wadliwych zapisach na paragonach dotyczących, np. daty i czasu sprzedaży, nazwy towaru, ilości i wartości sprzedaży.

Te błędy spowodowały, że wśród priorytetów kontroli skarbowej, które są opracowywane przez Ministerstwo Finansów, co roku znajdują się obszary dotyczące małych przedsiębiorców. Tak jest również w planie na 2009 rok.

Małe firmy pod lupą

Z planu kontroli skarbowej na 2009 rok wynika, że najwięcej dochodów ukrywają małe podmioty gospodarcze, prowadzące księgowość w formie uproszczonej oraz nieobjęte sprawozdawczością statystyczną.

Dochody te uzyskiwane są poprzez zaniżanie faktycznych przychodów, zawyżanie kosztów, a w efekcie zaniżanie podstawy opodatkowania, zatrudnianie pracowników na czarno lub ukrywanie faktycznych rozmiarów importu poprzez przedstawianie fałszywych faktur czy też korupcję pracowników administracji.

Ponadto są to podmioty w ogóle niezarejestrowane, prowadzące działalność gospodarczą (handlową, rzemieślniczą, usługi mieszkaniowe, korepetycje itp.). Resort finansów podaje, że ok. 20 proc. strat budżetowych wynika z działalności podmiotów niezarejestrowanych, zaś 80 proc. z nieewidencjonowanej działalności podmiotów legalnie działających.

Czynności kontrolne

W związku z tymi nieprawidłowościami Ministerstwo Finansów zdecydowało, że konieczne jest podejmowanie działań ograniczających zakres szarej strefy właśnie w tej drugiej grupie podatników, czyli małych firm. Urzędnicy mają więc za zadanie obejmować skuteczną kontrolą podatników świadomie uchylających się od płacenia podatków, uciekających od odpowiedzialności majątkowej poprzez likwidację działalności i ukrywanie majątku.

Po lupą są tu również podatnicy, którzy korzystają ze zryczałtowanych form opodatkowania i wykazują stosunkowo niewielkie przychody.

Częste błędy

Ograniczeniu szarej strefy służyć mają również kontrole podatników prowadzących działalność gospodarczą tylko w sezonie (np. punkty gastronomiczne w miesiącach letnich nad morzem). Z praktyki wynika, że część z nich stanowią podmioty w ogóle niezarejestrowane lub zaniżające przychody poprzez nieewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas fiskalnych.

ZAKRES KONTROLI SKARBOWEJ

Do zakresu kontroli skarbowej dotyczącej przedsiębiorców prowadzących działalność sezonowo zalicza się:

● wywiązywanie się z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych,

● wywiązywanie się z obowiązku zainstalowania kas rejestrujących po przekroczeniu obrotu obligującego do ich stosowania,

● wydawanie w momencie dokonania sprzedaży wydrukowanego paragonu fiskalnego kupującym,

● zgłoszenie kasy w terminie siedmiu dni od dnia jej fiskalizacji do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy,

● wywiązywanie się z obowiązku przechowywania książki kasy w miejscu prowadzenia działalności przez okres jej użytkowania,

● zarejestrowanie działalności gospodarczej,

● prowadzenie ewidencji.