Ogólna zasada rozliczenia przychodu, którego źródłem są transakcje akcjami, określa, że przychód opodatkowany powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia akcji. Przychodem jest uzyskana ze sprzedaży cena akcji, natomiast kosztem – cena nabycia akcji. Jednak w przypadku ustalenia dochodu do opodatkowania ze sprzedaży akcji, które zostały nabyte przez podatnika w drodze spadku lub darowizny, uwzględnienie kosztu jest ograniczone.

Przy akcjach nabytych w drodze spadku lub darowizny to nie podatnik zbywający akcje poniósł wydatek na ich nabycie, lecz spadkodawca lub darczyńca, a zasadą jest, że kosztem uzyskania przychodu jest wydatek faktycznie poniesiony przez podatnika. Z drugiej jednak strony kwestia sukcesji przewidziana w art. 97 par. 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

Marek Kozaczuk, doradca podatkowy w Kancelarii Dewey & LeBoeuf, zaznacza, że uprawnienie do pomniejszenia przychodu ze zbycia akcji o koszty jego uzyskania należy uznać za podstawowe prawo podatnika PIT, wynikające wprost z charakteru tego podatku.

– Oznacza to, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT spadkobiercy zbywającemu akcje, które nabył w drodze spadkobrania, powinno przysługiwać prawo do pomniejszenia uzyskanego w ten sposób przychodu o wydatki, które na ich nabycie poniósł spadkodawca, oraz o koszty związane z nabyciem akcji – stwierdza ekspert.

Ważne!

Dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny jest zwolniony z podatku w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn