INTERPELACJA

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach realizacji zadań związanych z ochroną środowiska mogą udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielenie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8765) wypowiedziało się w sprawie uznania dopłat do tzw. kredytów ekologicznych za dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dopłata do oprocentowania kredytu realizowana z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska powoduje, że kredytobiorca płaci bankowi niższą kwotę odsetek, a zatem następuje po jego stronie bezzwrotne przysporzenie majątkowe. W ocenie MF taka dopłata stanowi przychód.

Ministerstwo przyznało, że istnieje zróżnicowanie pod względem podatkowym np. premii termomodernizacyjnej, korzystającej obecnie ze zwolnienia podatkowego, i tzw. kredytów ekologicznych, które nie są objęte takim przywilejem. Resort nie widzi podstaw do podjęcia inicjatywy w zakresie wprowadzenia zwolnienia dopłat do kredytów ekologicznych z PIT.

Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizujący dopłatę do oprocentowania kredytu, jest zobligowany do przekazania osobie, której przyznano dopłatę, oraz urzędowi skarbowemu, w terminie do końca lutego następnego roku, informacji o osiągniętym przychodzie- PIT-8C, z wykazaną dopłatą. Nieprzekazanie podatnikowi PIT-8C nie zwalnia go z obowiązku wykazania w zeznaniu dopłaty otrzymanej w roku, za który składane jest zeznanie.