Podstawę opodatkowania w podatku od spadków stanowi tzw. czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych. Chodzi tu o wartość po potrąceniu długów i ciężarów, którą ustala się według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego GRNB-Partner wyjaśnia, że podatnicy podatku od spadków i darowizn obowiązani są dołączyć do zeznania podatkowego dokumenty potwierdzające istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, m.in.: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej o obciążeniu nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające długi związane ze spółdzielczymi prawami do lokali, czy też zaświadczenie o zastawie sądowym.

- Katalog kosztów nie jest zamknięty, co oznacza, że ustawodawca jako koszt dopuszcza wszystko, co wiąże się nabyciem spadku - wskazuje Grażyna Nelip.

Nasza rozmówczyni dodaje, że do długów i ciężarów zalicza się również koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, a także koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie.

Do końca 2006 roku przy odliczaniu kosztów pogrzebu nie istniały żadne dodatkowe warunki co do wydatków rzeczywiście poniesionych przez spadkobierców ani ograniczenia do przypadków, w których nie zostały zrekompensowane spadkobiercom w innej formie. Wprowadzone od 1 stycznia 2007 r. zmiany w art. 7 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 142, poz. 1514 z późn. zm.) spowodowały, że obecnie organ podatkowy nie potrąci już kosztów pogrzebu, łącznie z nagrobkiem, jeżeli spadkobiercy pokryli je w części lub w całości z zasiłku otrzymanego z ZUS.

Do długów i ciężarów spadku zalicza się również koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z kodeksu cywilnego.

- W przypadku gdy spadkobierca i zapisobierca został obciążony obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku lub zapisu, o ile polecenie zostało wykonane - podkreśla Grażyna Nelip.

Ważne!

Podstawę opodatkowania w podatku od spadków stanowi tzw. czysta wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych, czyli wartość po potrąceniu długów i ciężarów

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl