INTERPELACJA

Polskie przepisy nie wprowadzają odrębnych uregulowań dotyczących działania klastrów, czyli współpracujących ze sobą grup przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 8866) odniosło się do postulatu wprowadzenia przepisów regulujących funkcjonowanie klastrów w polskim rolnictwie w zakresie rozliczeń podatkowych. Chodziło o wprowadzenie możliwości przeniesienia zobowiązań podatkowych na wszystkich uczestników klastra, w imieniu których sprzedaży produktu dokonuje jeden z jego podmiotów. MF wskazało, że zgodnie z Ordynacją podatkową zobowiązanie podatkowe ciąży na podatniku i nie może być przenoszone na inne podmioty.

Resort wskazał, że zmiany przepisów związanych z opodatkowaniem grup producentów rolnych zostały już dokonane. Z podatku od nieruchomości zwolnione są budynki i budowle zajęte przez grupę producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup. Natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych zwolnione są dochody grupy producentów rolnych, pochodzące ze sprzedaży produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym.

Na gruncie przepisów ustawy o VAT status podatkowy klastra jest określany na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, który definiuje zarówno podatników, jak i działalność gospodarczą.

W przypadku gdy w wyniku podpisania umowy cywilnoprawnej nie powstaje odrębny, samodzielny podmiot praw i obowiązków, każdy z uczestników zachowuje swoją samodzielność. Ze względu na nieposiadanie przez klaster zdolności do czynności prawnych, w obrocie prawnym mogą występować wyłącznie jego członkowie, do których powinny być stosowane przepisy, na podstawie których powstaje m.in. obowiązek podatkowy w VAT.