Resort przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Według obowiązującego prawa np. firmy księgowe czy instytucje kredytowe nie muszą informować GIIF o transakcjach wartości powyżej 15 tys. euro.

Nowelizacja ma m.in. dostosować polskie przepisy do dyrektyw unijnych

MF uzasadnia, że nowelizacja ma m.in. dostosować polskie przepisy do dyrektyw unijnych oraz rekomendacji Specjalnej Grupy ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (Financial Action Task Force - FATF). Polska stara się o uzyskanie członkostwa w tej organizacji.

Projekt przewiduje m.in. zmianę tytułu ustawy. Będzie się ona nazywać ustawą "o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu". W związku z tym pojawi się w niej definicja prania pieniędzy.

Zgodnie z planami resortu finansów poszerzony zostanie krąg tzw. instytucji obowiązanych, czyli podlegających przepisom ustawy. Zmienione przepisy obejmą m. in. wszystkie instytucje finansowe iákredytowe, oraz prowadzące działalność związaną z przekazywaniem pieniędzy, a takżeápodmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Uszczegółowione mają też zostać zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów przez instytucje sektora finansowego i niefinansowego podlegające ustawie.

Większość przepisów nowelizacji ma wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.