ORZECZENIE

Na mocy przepisów wprowadzających prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które od 2004 roku ustanowiły dwuinstancyjność sądów administracyjnych, pojawiła się możliwość kasacji w sądownictwie administracyjnym.

Dotyczyła ona tych spraw, w których wniesiono rewizje nadzwyczajne od orzeczeń Naczelnego Sadu Administracyjnego, a które nie zostały rozpoznane przez Sąd Najwyższy do 1 stycznia 2004 r.

Przedmiotem skargi konstytucyjnej było poszerzenie, na czas przed wejściem w życie reformy, a po uchwaleniu wymienionych ustaw, kręgu podmiotów mających prawo do wnoszenia rewizji do ministra finansów, i to jedynie w sprawach podatkowych.

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy te znacząco pogorszyły sytuację prawną podatników dysponujących korzystnymi dla nich orzeczeniami. Z drugiej zaś strony przyznały organowi podatkowemu dodatkowe, jak się okazało, skuteczne narzędzie w walce o zabezpieczenie interesu fiskalnego państwa.

Taka sytuacja w opinii Trybunału Konstytucyjnego spowodowała, że podatnicy znaleźli się w pułapce prawnej.

Skarżący podatnik, w wyniku środka zastosowanego przez ministra finansów, otrzymał dwa sprzeczne orzeczenia, wydane przez ten sam sąd, z czego drugie, uchylając wcześniejsze, niekorzystnie wpłynęło na jego sytuację majątkową.

Sygn. akt SK 16/05

PrzemysŁaw Molik

przemyslaw.molik@infor.pl