Rada Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność złożyła skargę do premiera Donalda Tuska na ministra finansów. Skarga dotyczy łamania prawa przez szefa skarbowców, który nie przeprowadził w ustawowym terminie ze związkami zawodowymi konsultacji społecznych do rozporządzenia ministra finansów w sprawie trybu powołania komisji i przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora izby skarbowej i naczelnika urzędu skarbowego. Skarga złożona jest na ministra finansów, ale decyzje w tym zakresie zostały podjęte przez wiceministra finansów Andrzeja Parafianowicza. Skąd pojawił się problem?

Otóż zgodnie z ustawą o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 854 z późn. zm.) organy administracji rządowej kierują założenia bądź projekty aktów prawnych do konsultacji ze związkami. Związki na przedstawienie opinii mają 30 dni. Tylko ze względu na ważny interes publiczny termin ten można skrócić do 21 dni. Jednak decyzja taka wymaga szczególnego uzasadnienia.

- Do tej pory, licząc od początku funkcjonowania izb i urzędów skarbowych, wszystkie akty prawne dotyczące przeprowadzania konkursów (naboru) na stanowiska dyrektorów izb skarbowych oraz naczelników urzędów skarbowych oraz innych jednostek organizacyjnych w resorcie finansów były przez MF przedstawiane do zaopiniowania związkom zawodowym - tłumaczą urzędnicy.

Tymczasem w przypadku rozporządzenia w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek, jest inaczej. Wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz w imieniu ministra finansów owszem przesłał projekt rozporządzenia związkom zawodowym. Ale na przesłanie opinii wyznaczył siedmiodniowy termin, nie podając żadnego uzasadnienia i zastrzegając jednocześnie, że gdy opinie w tym terminie nie zostaną przesłane projekt będzie uznany za uzgodniony.

Co więcej - jak podają członkowie Rady Sekcji Krajowej Pracowników Skarbowych NSZZ Solidarność - pismo MF z 5 sierpnia 2008 r. (nr WS/RK11/0301/1/ MWW/08/594), w którym określono siedmiodniowy termin na konsultacje projektu rozporządzenia wpłynęło do Rady 14 sierpnia 2008 r. W konsekwencji zanim związki zawodowe dowiedziały się o konsultacji projektu, termin na przesłanie opinii już minął. Ich zdaniem wszystko zostało zatem przygotowane tak, by stworzyć pozór konsultacji, których faktycznie nie było.

- Brak konsultacji społecznych to naruszenie prawa - podkreślają pracownicy skarbowi.