Pieniądze za donos, które otrzymuje osoba przysługująca się w ten sposób organom władzy są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W myśl zasady powszechności opodatkowania, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych w ustawie o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Regułę tą stosuje się również do osób, które państwu oddają przysługi w postaci zbierania informacji. Pomimo użytecznej funkcji, jaką pełni dla organów władzy donosiciel, czyli tzw. osobowe źródło informacji fiskus nie daje mu żadnych preferencji podatkowych.

Donosiciel zapłaci podatek

Donosisz to płać jak każdy inny i tego trzymają się organy podatkowe. Wynika to z ustawy o PIT, która dla pomocy udzielanej organom władzy nie przewiduje wyjątku. Fundusz operacyjny, z którego finansuje się wynagrodzenia za donosy i informacje zasilany jest z budżetu państwa. Od pieniędzy, które pochodzą z budżetu, też trzeba zapłacić podatek.

Od przychodów z wynagrodzeń za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, wypłacanych z funduszu operacyjnego pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy. Podatek jest pobierany w wysokości 20 proc. należnego wynagrodzenia.

Donosiciel jest przydatny, ale nie jest partnerem do rozmów dla fiskusa. Fiskus daje, wymaga, ale też bierze swoją część.
Zakaz odliczania kosztów

Trzeba też wiedzieć, że 20-proc. zryczałtowany podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Koszty własne tzw. osobowego źródła informacji, np. wydatki na alkohol, który jak wiadomo rozwiązuje języki, nie będą odliczane od przychodu z wynagrodzenia. Donosiciel nie może sobie obniżyć podstawy opodatkowania.

Jednak osoba pomagająca władzy swoimi informacjami nie musi się rozliczać z otrzymanych pieniędzy. Przychodów tych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali. W konsekwencji nie trzeba ich wykazywać w rocznym PIT. Podatek w wysokości 20 proc. wynagrodzenia pobiera za informatora płatnik, czyli instytucja, której się przysłużył zebranymi informacjami. Oznacza to, że umawiając się na wygrodzenie z funkcjonariuszem operacyjnym autor donosów dostanie faktycznie 20 proc. mniej do ręki.

Życzliwy kolega z pracy

Inną formą donosicielstwa jest przekazywanie zmyślonych, wyolbrzymionych lub zafałszowanych, a niekiedy prawdziwych, ale zmanipulowanych informacji przez podwładnych swoim szefom. Pracownik, z różnych pobudek, znanych tylko jemu, potrafi donieść zwierzchnikowi na swoich kolegów z pracy. Jeśli dostaje pieniądze za takie usługi, to jest to dla niego również przychód, który nie jest obojętny fiskusowi. Donosicielstwo nie jest przestępstwem (chyba, że dotyczy np. tajemnicy zawodowej, państwowej), a tylko w takich sytuacjach do przychodów nie stosuje się ustawy o PIT, czyli nie opodatkowuje otrzymanych za donosicielstwo pieniędzy. Można co najwyżej orzec przepadek korzyści, dawniej zwany konfiskatą mienia.

Rozliczenie pieniędzy

W przypadku otrzymywania pieniędzy od pracodawcy za donoszenie w miejscu pracy należy od nich zapłacić podatek. Nie jest to jednak przychód ze stosunku pracy, bo trudno sobie wyobrazić, żeby umowa o pracę przewidywała donoszenie jako formę świadczenia pracy.

Pracodawcy, który łoży pieniądze, bo chce być należycie informowany o stosunkach panujących między pracownikami, nie będzie w tym przypadku płatnikiem i nie ma obowiązku pobierania zaliczki na podatek. Pracodawca jest obowiązany jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych pracodawców tylko przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy.

W związku z tym wynagrodzenie za takie czynności należy traktować jako przychód z innych źródeł. Oznacza to, że informator powinien uzyskany za donosy przychód wykazać samodzielnie w zeznaniu rocznym (dołączając do innych przychodów) i opodatkować według skali.