Dochód pełnoletniego dziecka niepowodujący obowiązku zapłaty podatku ustala się pomniejszając przychód wyłącznie o koszty jego uzyskania.
INTERPELACJA
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpretację poselską (nr 3485) wypowiedziało się w sprawie interpretacji pojęcia dochodów niepowodujących obowiązku zapłaty podatku. Według części urzędów skarbowych dochody te oblicza się odejmując od przychodu składki ZUS, inne twierdzą, że dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku ustala się pomniejszając przychód dziecka wyłącznie o koszty. Problem ten ma istotne znaczenie dla podatników korzystających z ulgi na dzieci. W przypadku rodziców wychowujących pełnoletnie, uczące się dziecko, ustawodawca uzależnił prawo do zastosowania ulgi od nieuzyskiwania przez dziecko dochodów podlegających opodatkowaniu (innych niż z tytułu renty rodzinnej). Wyjątek stanowią tutaj dochody wolne od podatku oraz dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.
Dochód wolny od podatku to taki, który w ogóle nie podlega opodatkowaniu, natomiast dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku opodatkowaniu podlega na tym, że kwota podatku obliczonego od tego dochodu wynosi zero. Jak wyjaśniło MF, zgodnie z przepisami ustawy o PIT dochodem jest przychód minus koszty. Sformułowanie dochód w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku oznacza zatem dochód obliczony jako różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, bez odliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
Resort finansów zwrócił uwagę, że składki ZUS nie są odliczane przy ustalaniu dochodu, lecz podlegają odliczeniu od dochodu, który wcześniej został obliczony zgodnie z przepisami ustawy o PIT. Zdaniem MF przyjęcie, że dochodem w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku jest dochód pomniejszony o wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy (w tym składki ZUS), oznaczałoby, że dochód oraz podstawa obliczenia podatku to pojęcia tożsame. W ocenie MF stałoby to w sprzeczności z zasadami poprawnej legislacji, w myśl której użycie przez ustawodawcę odmiennych pojęć jest równoznaczne z nadaniem im różnych znaczeń. W rezultacie dochodem w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku nie jest dochód pomniejszony o jakiekolwiek wydatki wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy, np. składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania sieci internet.
3091 zł wynosi kwota niepowodująca obowiązku zapłaty podatku w 2008 r.