JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Podatniczka, na podstawie umowy darowizny, w styczniu 2008 r. otrzymała od brata działkę budowlaną o powierzchni 0,80 ha. Postanowiła wybudować na niej dom. Uzyskała kredyt hipoteczny w kwocie 400 tys. zł, przy czym chciała uzyskać 600 tys. zł. Brak kwoty 200 tys. zł zmusił podatniczkę do pozyskania innych źródeł finansowania tej budowy. W tej sytuacji zamierza ona dokonać podziału nieruchomości na kilka działek i je sprzedać. Podatniczka nie prowadzi działalności gospodarczej i nie podejmowała czynności mających na celu zwiększenie wartości działki. Przedmiotowe grunty były uprawiane rolniczo i warzywniczo w okresie wegetacyjnym 2008 roku na własne potrzeby. W związku z faktem, że podatniczka nie posiada statusu rolnika, nie wystawiała faktur mogących udokumentować sprzedaż płodów rolnych. Czy sprzedaż wyodrębnionych działek podlegać będzie VAT?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) działalność gospodarcza obejmuje:

● wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wtedy, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy;

● czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Działalnością rolniczą jest produkcja roślinna i zwierzęca, a także świadczenie usług rolniczych. Natomiast rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od VAT, z wyjątkiem rolnika zobowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podatniczka nie wykorzystywała działki w charakterze składnika przedsiębiorstwa rolnego, lecz jako część majątku osobistego służącego zaspokajaniu prywatnych potrzeb. Zatem nie dochodzi do zbycia majątku prowadzonego przedsiębiorstwa rolnego, a jedynie części majątku osobistego służącego zaspokajaniu prywatnych potrzeb podatniczki.

Tym samym dostawa przedmiotowych gruntów, dokonana przez podmiot niebędący podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 marca 2009 r. (nr ILPP2/443/W-25/09-2/SJ)

OPINIA

ZOFIA PODHORODECKA

główna księgowa, prezes Auxilium

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu jest kolejną decyzją w sprawie opodatkowania sprzedaży działek rolnych. Podatnicy wielokrotnie występowali w tej sprawie zarówno o indywidualne interpretacje, jak i dochodzili swoich praw przed sądami administracyjnymi. Rozstrzygnięcia organów podatkowych są jednak na tyle różne, że nie wytworzyła się dotychczas jednolita linia orzecznicza. Ale wydaje się, że zarówno sądy, jak i organy podatkowe kierują się w swoich decyzjach orzeczeniem NSA z 29 października 2007 r. (sygn. akt I FPS 3 /07). Wyrok ten wskazuje, że do objęcia sprzedaży gruntu VAT nie wystarczy jedynie zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Konieczne jest spełnienie drugiej przesłanki – osoba dokonująca czynności musi działać w charakterze producenta, usługodawcy, handlowca czy też rolnika, by można ją było uznać za podatnika. Komentowana interpretacja to potwierdza. Dyrektor poznańskiej izby uznał, że nie została spełniona przesłanka, by uznać osobę sprzedającą działkę za rolnika wykorzystującego grunt jako składnik swojego przedsiębiorstwa (gospodarstwa rolnego). Zatem nie spełniono obu warunków wskazanych w powołanym orzeczeniu NSA, by można było mówić o opodatkowanej dostawie towarów.