Postępowanie karne skarbowe, dotyczące zarówno przestępstw, jak i wykroczeń skarbowych, w określonych przypadkach może odbywać się bez udziału sprawcy. Jak wyjaśnia Przemysław Skorupka, radca prawny w Kancelarii Prawnej Lakron M. Kargul i Wspólnicy, postępowanie w stosunku do nieobecnych możliwe jest, gdy sprawca czynu przebywa stale za granicą lub w wyniku podjętych czynności nie można ustalić jego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju. Poza tym wina sprawcy ani okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie mogą budzić wątpliwości. Gdy oskarżony o przestępstwo skarbowe ukrył się, po wniesieniu aktu oskarżenia należy podjąć jego poszukiwania.

- Postępowanie w stosunku do nieobecnych nie jest obligatoryjne, organ prowadzący postępowanie wydaje w tym przedmiocie postanowienie, które wymaga zatwierdzenia przez prokuratora w sprawach o przestępstwa skarbowe - mówi ekspert.

Zwraca uwagę, że nieobecnemu wyznacza się obrońcę, którego obecność jest obowiązkowa także w postępowaniu odwoławczym.

- W razie zgłoszenia się lub ujęcia skazanego doręcza mu się zapadłe orzeczenie, a skazany może zgłosić w terminie 14 dni wniosek, który obliguje sąd do wyznaczenia rozprawy (specjalny środek zaskarżenia). Wydany wyrok traci moc z chwilą stawienia się skazanego na rozprawę - podsumowuje Przemysław Skorupka.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl