JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Spółka importuje wyroby akcyzowe zharmonizowane ze znakami akcyzy. Po przywiezieniu na terytorium kraju towar ten obejmowany jest procedurą składu celnego i złożony w składzie celnym. Wyliczone należności podatkowe pomniejsza się o wartość zakupu znaków akcyzy stosownie do ilości przywożonego towaru. Przedkłada się również zaświadczenie zakupionych banderol. Podczas obejmowania procedurą składu celnego dokonywana jest przez funkcjonariusza celnego rewizja celna dostawy. Rewizja polega na sprawdzeniu zgodności przesyłki oraz zgodności nałożonych znaków akcyzy pod względem rodzaju, sposobu nałożenia oraz zgodności z przedstawionym zaświadczeniem. Podczas wyprowadzania ze składu celnego i objęcia określonej partii dostawy procedurą dopuszczenia do wolnego obrotu funkcjonariusz celny salduje na zaświadczeniu wydania banderol podatkowych ilość odprawionych znaków akcyzy. Czy przywiezienie w imporcie towaru z nałożonymi znakami akcyzy na opakowaniach jednostkowych przed upływem 12 miesięcy od dnia otrzymania tych znaków i objęcie tego towaru procedurą składu celnego spełnia wymogi art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Przez terytorium kraju należy rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym podmioty zobowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy mają obowiązek, w okresie 12 miesięcy od dnia otrzymania znaków, nanieść je na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych lub na wyrób, a w przypadku importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego - sprowadzić na terytorium kraju wyroby oznaczone tymi znakami lub zwrócić znaki akcyzy organowi, który je wydał. Reasumując, przywiezienie w imporcie na terytorium kraju wyrobów akcyzowych z nałożonymi znakami akcyzy na opakowania jednostkowe tych wyrobów przed upływem 12 miesięcy od dnia otrzymania znaków oraz objęcie tych wyrobów procedurą składu celnego spełnia wymagania art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

Postanowienie naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie z 7 lipca 2007 r., nr 445000-PA-9104-6/07/59/KN.

EWA MATYSZEWSKA